180/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/26.05.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 180/2017

Περίληψη : Συνδιοργάνωση του Δήμου μας με τον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου στο Φεστιβάλ Πολιτισμού & Γαστρονομίας: «ΚΙΑΤΟ BALKANFESTIVAL 2017».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017και ώρα 10:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8304/26.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Καρακούσης Ευάγγελος 16. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
17. Σπανός Κωνσταντίνος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19.Γεώργας Χρήστος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Μπακόλιας Παναγιώτης 22. Λαλιώτης Γεώργιος   23. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα                    
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συνδιοργάνωση του Δήμου μας με τον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου στο Φεστιβάλ Πολιτισμού & Γαστρονομίας: «ΚΙΑΤΟ BALKANFESTIVAL 2017»,έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 26/05/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, περίληψη της οποίας ακολουθεί:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών τους, έχουν την ευχέρεια, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους, να διαθέτουν πιστώσεις για τη συμμετοχή τους σε τοπικές εορτές, καθώς και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκδηλώσεις, που οργανώνουν άλλοι φορείς, οι οποίες αφενός μεν σχετίζονται με την εδαφική τους περιφέρεια, αφετέρου δε συμβάλλουν στην προώθηση των ανωτέρω ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δημοτών τους.

Σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύσασες διατάξεις αυτού, όσο και από αυτές που τώρα ισχύουν (άρθρο 27 και 38 Ν. ΣΙΒ/1852, άρθρα 1, 26, 28 παρ.3 του Ν.Δ. 321/1969, άρθρα 3, 13 και 40 του Ν.Δ. 496/1974, άρθρο 1 παρ. 2α του Π.Δ. 465/1975, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 968/1979 και Ν. 4270/2014) για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν της υπάρξεως πιστώσεως στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, απαιτείται επιπλέον να προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης ότι αυτή ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί ή ότι συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10.000,00€ , η οποία έχει διατεθεί μέχρι σήμερα ως εξής:

1) Συμμετοχή του Δήμου στην Αθλητική εκδήλωση «Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας 2017», με το ποσό 1.860,00€ (Α.Δ.Σ.: 148/2017 & Π.Α.Υ. 243/2017)

Με επιστολή του ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου με την επωνυμία «Ο ΕΡΜΗΣ», ζητά από τον Δήμο μας την συμμετοχή του στο φεστιβάλ πολιτισμού και γαστρονομίας «KiatoValkanFestival 2017», το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26 και 28 Μαΐου 2017 στο εγκιβωτισμένο τμήμα του ποταμού Ελισσώνα και στον πεζόδρομο της οδού Μιαούλη στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, ο προϋπολογισμός του οποίου θα ανέλθει στο ποσό των 11.910,00€ πλέον Φ.Π.Α. , σύμφωνα με το αρίθμ. 2445/1605-2017 έγγραφο του.

Προκειμένου να υλοποιηθεί από το Δήμο μας η συνδιοργάνωση με Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου με την επωνυμία «Ο ΕΡΜΗΣ», του φεστιβάλ πολιτισμού και γαστρονομίας «KiatoValkanFestival 2017», το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26 και 28 Μαΐου 2017 προτείνεται η λήψη της σχετικής απόφασης από την οποία θα προβλέπεται:      

1. Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, γνωρίζοντάς σας ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» όπως προαναφέραμε, υπάρχει υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση ποσού 8.140,00 €.

2. Η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, και θα αφορά κάλυψη ενός μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη προβολή και διεξαγωγή του φεστιβάλ και ειδικότερα στην ηχητική και φωτιστική κάλυψη.

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να συμμετέχουμε με το ποσό των 2.300,00 € για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.

3. Η ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.

Πρόταση Ανάληψη Υποχρέωσης: 255 /2017

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει το τεκμηριωμένο αίτημα δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την συνδιοργάνωση του Δήμου μας με τον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου με την επωνυμία           «Ο ΕΡΜΗΣ», του φεστιβάλ πολιτισμού και γαστρονομίας «KiatoValkanFestival 2017», το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26 και 28 Μαΐου 2017 μετά το αρ. πρωτ. 2445/16-05-2017 σχετικό αίτημα.

Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας ανέρχεται στο ποσό των 2.300,00€, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και αφορά στην κάλυψη ενός μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη προβολή και διεξαγωγή του φεστιβάλ και ειδικότερα στην ηχητική και φωτιστική κάλυψη.

Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 11.910,00€ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2445/16-05-2017 έγγραφο του Συλλόγου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και τον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» όπου υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού 8.140,00€.

3. Ψ η φ ί ζ ε ι πίστωση ποσού 2.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην ανωτέρω εκδήλωση, σύμφωνα με την αρ. 255/26.05.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία ακολουθεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ  (2.300,00 €), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 02.00.6441 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης.
 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 
 
Καταχωρήθηκε με ΑΑ 255/2017 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & με ΑΑ 256/2017 Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
 
Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 180/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email