18/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης)

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   18/2023

Περίληψη: Επί της αριθ. 5/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Μετατόπιση του περιπτέρου ευρισκόμενο επί της  Πλατείας Φιλύρα στο Κιάτο».  

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η   του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.576/13-1-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Μαστοράκης Δημήτριος 16. Σαρχάνης Κων/νος
17. Παπαβασιλείου Νικόλαος 18. Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Λέγγας Μάρκος

 

2. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

3.Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 5. Μπακόλιας Παναγιώτης  6. Κατσιμπούλας Αντώνιος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γαλάνης Βασίλειος    

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  5. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Π. (Γονούσας)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  

 

 

      Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

11ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 11ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 5/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Μετατόπιση του περιπτέρου ευρισκόμενο επί της  Πλατείας Φιλύρα στο Κιάτο», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Την αριθ. 55/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.

 

  1. Την αριθ. 5/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας  ζωής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023

 

Αριθμός  Απόφασης:    5  /  2023

 

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Περί  μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται  επί της Πλατείας Φιλύρα της Κοινότητας

Σικυώνος-Κιάτου.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  9ην  Ιανουαρίου   του έτους  2023    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  153/4-1-2023  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                               1.-  Σταμάτιος         Γκούμας            (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης      (Αντιπρόεδρος)                           2.-  Αντώνιος          Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος    (Μέλος)

4.- Δημήτριος   Σώκος              (Μέλος)

5.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

1.-  Α. Λεονάρδου    Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

2.-  Γ. Κοτούλας         Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου

3.-  Κ. Ραφτόπουλος  Πρόεδρος Κοινότητας Κρυονερίου

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   5ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 5ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί  μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται  επί της Πλατείας Φιλύρα της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου. » ανέφερε τα  εξής:

Η Κοινότητα  Σικυώνος-Κιάτου, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 55/2022 απόφασή της σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί  για την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας Φιλύρα,  η άδεια εκμετάλλευσης του οποίου έχει εκδοθεί επ’ ονόματι του κου ΚΑΡΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου Α.ΜΕ.Α.

Για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας προτείνει  ως νέα θέση την περιοχή ανατολικά  (προς την είσοδο) του αλιευτικού καταφυγίου και ειδικότερα πλησίον του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το από  9-12-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

4.-   Την  υπ’ αριθ. 55/2022  θετική  εισήγηση του Προέδρου Σικυώνος-Κιάτου  και ύστερα από διαλογική

συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας Φιλύρα, της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου,  η άδεια εκμετάλλευσης του οποίου έχει εκδοθεί επ’ ονόματι του κου ΚΑΡΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου Α.ΜΕ.Α.

Για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας προτείνει  ως νέα θέση την περιοχή ανατολικά  (προς την είσοδο) του αλιευτικού καταφυγίου και ειδικότερα πλησίον του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     5  /  2023    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  09-01-2023

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΥΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • την από 9-12-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
  • τα  παραπάνω αναφερθέντα , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α.  Διαπιστώνει την αναγκαιότητα μετατόπισης του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας

Φιλύρα, της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου, (η άδεια εκμετάλλευσης του οποίου έχει εκδοθεί επ’ ονόματι

Κάρμου Κων/νου) ,  για λόγους ασφάλειας  κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σύμφωνα με την από 9-12-2022 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου , η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

Β.  Α π ο σ τ έ λ λ ε ι , την παρούσα απόφαση στο Ν.Π.Δ.Δ.  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σικυωνίων,  μετά

την πρόταση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος –Κιάτου (αριθ. 55/2022) και της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής (αριθ. 5/2023) ως προς την νέα θέση μεταφοράς του περιπτέρου προκειμένου

να λάβει σχετική απόφαση λόγω αρμοδιότητάς του .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 18/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 18 – 1 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email