18/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:6Ψ2ΤΩ1Θ-Ε6Δ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ.πρωτ:2092

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Ημ/νία:08-2-2023

 Απόφαση Δημάρχου αριθ. 18

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου όπως ισχύουν.
  3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονo ψύχος -παγετός) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.
  4. Tα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονο ψύχος -παγετός) που επικρατούν στα Διοικητικά  όρια του Δήμου μας.

 

Αποφασίζουμε

 

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δήμου Σικυωνίων,  για σήμερα Τετάρτη   08 Φεβρουαρίου 2023, για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών σύμφωνα με το σκεπτικό της  παρούσας.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

                                                        

        

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολικές Μονάδες
  2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
  3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

 

 

Print Friendly, PDF & Email