18/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης /15.2.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 18/2022
Περίληψη: Αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου & εγκαταστάσεων στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).
Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε .
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης 12. Τσιόγκας Νικόλαος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος
19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24. Χουσελάς Ευάγγελος

25. Νανοπουλος Βασιλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γαλάνης Βασίλειος
2. Συριάνος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ. (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την συζήτηση του Β΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος και προσήλθε στην έναρξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης .
2. Παπαβασιλείου Νικ. αποχώρησε, μετά την συζήτηση του Γ΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

10ο Θέμα ( Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 10ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου & εγκαταστάσεων στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1. Το από 24-12-2021 έγγραφο του Αντ/ρχου κ. Μυττα Ιωάννη με θέμα: Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου & εγκαταστάσεων στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

2. Την αριθ. 37/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθμ. 14 / 09-12-2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.
Αριθ. Γνωμοδότησης: 37 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγκαιότητα εξεύρεσης χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου & εγκαταστάσεων κατάλληλων για τις υπηρεσίες γραφείου κίνησης, καθαριότητας και πρασίνου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16:00, συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55 / 11-03-2020). Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) – – – – –
2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης
3. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
4. ΜΑΝΕΤΑΣ Δημήτριος
5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
6. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος
7. ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Καλπαξής Ηλίας για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα εξεύρεσης χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου & εγκαταστάσεων κατάλληλων για τις υπηρεσίες γραφείου κίνησης, καθαριότητας και πρασίνου», ο πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του συμβουλίου ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως προς επίσπευση των διαδικασιών, έθεσε υπόψη τους το από 2021 έγγραφο του αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου κ. Ι. ΜΥΤΤΑ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωμοδότησης αυτής και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης & τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) όπως ισχύει.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαπιστώνει την αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου και εγκαταστάσεων στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, γραφείου κίνησης, καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου ο οποίος θα έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές (τοποθεσία, έκταση, διαμόρφωση κ.λ.π.) για το σκοπό αυτό.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Η παρούσα γνωμοδότηση έλαβε αυξ. αρ.: 37 / 2021
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
• τα παραπάνω αναφερθέντα, – και
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου (ο οποίος δίνει αρνητική ψήφο
ως προς την αγορά ακινήτου).

1. Διαπιστώνει την αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου & εγκαταστάσεων στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, ο οποίος θα πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές όπως , τοποθεσία, έκταση, κ.λ.π. προκειμένου
ο χώρος να χρησιμοποιηθεί για τον εν λόγω σκοπό .

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

Συντάχθηκε και υπογράφεται
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 18/2022
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 15.02.2022
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email