18/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8    /  04 – 10 – 2021

 

Αριθμός  Απόφασης:    18  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ:  1ΟΝ   «Εκλογή   Αντιπροέδρου της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  από  

                        (01.09.2021  –  31.12.2023) της δημοτικής περιόδου 2019-2023».

 

 

Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    4ην   Οκτωβρίου  του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  12676/29-09-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)-(Δήμαρχος)    1.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας           (Μέλος)

2.- Νικόλαος   Σκαρμούτσος   (Μέλος)                                2.- Σταμάτιος      Γκούμας                     (Μέλος)

3.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης  (Μέλος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

5.- Ιωάννης     Μυττάς   (Μέλος)

 

 

 

                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

1.- Αργύριος  Στριφτόμπολας  Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας.

2.- Χρήστος   Μαγκλάσης  Πρόεδρος Κοινότητας Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού

3.-Γεώργιος   Κοτούλας  Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, (Δήμαρχος) Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Εκλογή   Αντιπροέδρου της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/07-06-2010, όπως αντικαταστάθηκε με την §  11 του άρθρου 76 του ν. 4555/2018 και από την § 1 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019….«Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής»….

Ακολούθως  ο πρόεδρος είπε πως  με την  29/2019 απόφασή μας, είχαμε ορίσει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  τον κ. Σώκο  Δημήτριο για την 1η θητεία (01.09.2019  –   06.11.2021), όμως  με  την υπ’ αριθ.  145/ 10554/31-08-2021 (ΑΔΑ:  ΩΔΡ3Ω1Θ-ΟΣΗ)  απόφαση Δημάρχου,   ορίσαμε μέλη στην εν λόγω επιτροπή,   εκτός του κ. Σώκου Δημητρίου και συνεπώς πρέπει να ορίσουμε νέο  αντιπρόεδρο.

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί  η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής.

Κατόπιν τούτου καλείται η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο.

Ακολούθως ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:

1.- Aφού ρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σκαρμούτσο  Νικόλαο.

2.- Aφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Μυττάς   Ιωάννης , ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σκαρμούτσο  Νικόλαο.

3.- Aφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλική, ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σκαρμούτσο  Νικόλαο.

4.- Aφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Σαρχάνης  Κων/νος ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σκαρμούτσο  Νικόλαο.

5.- Aφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Σκαρμούτσος  Νικόλαος  ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σκαρμούτσο  Νικόλαο.

 

 

Συνεπώς Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από 01-09-2021 έως 31-12-2023 εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  καθώς και  μέλος της Επιτροπής της πλειοψηφίας κ. Σκαρμούτσος  Νικόλαος, αφού  έλαβε πέντε (5)  ψήφους που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134),
  • την 145/2021 (ΑΔΑ:  ΩΔΡ3Ω1Θ-ΟΣΗ ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 245/2019 (ΩΤΜΡΩ1Θ-7ΨΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
  • Tην 29/2019  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  • το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

 

          Α.-  Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από  (01.09.2021  –   31.12.2023) της δημοτικής περιόδου 2019-2023, τον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς  και  μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προερχόμενο από το συνδυασμό της πλειοψηφίας κ. Σκαρμούτσο  Νικόλαο, ο οποίος συγκέντρωσε πέντε  (5) ψήφους που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     18   / 2021 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  04   – 10   –   2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής         

 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ     ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email