18/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  6  / 13-4-2020 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  18 / 2020

 

Περίληψη:  «Περί  καθορισμού  όρων  δημοπρασίας κυλικείου 1ου  Γυμνασίου  Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα όπου παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, (Ζάρκος Δημήτριος), έλαβε  χώρα  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  η 6ην  τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ.  71/9-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ζάρκου Δημητρίου, που επιδόθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/18 άρθρο 74  παρ. 1 σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις εισηγήσεις το έντυπο ψηφοφορίας και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων  την 13ην Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10: 00 π. μ. και ώρα λήξεως 11:00 π. μ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010),  την από  11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID -19 και  της ανάγκης περιορισμού της  διάδοσης του» ΦΕΚ 55 Τεύχος Α΄/11-03-2020 και την υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), της υπ’ αριθ.  18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και  της αριθ.  Εγκύκλιο   40  αριθ. Πρωτ. 2093/31-3-2020 του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο -9- μελών συμμετείχαν

-5 – μέλη  δηλαδή.

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος                        ( Πρόεδρος)             1.- Αικατερίνη       Λούτα                  Μέλος

2.- Βασιλική          Μπουζιάνη-Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος)          2.- Νικόλαος        Παπαβασιλείου    Μέλος

3.- Δήμητρα         Βυτινιώτη                       Μέλος                     3.- Παναγιώτα      Πανάγου              Μέλος

4.- Βασίλειος        Νανόπουλος                     «                          4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου

5.- Αριστείδης      Βαφειαδάκης                     «                               ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

 

 

 

Θέμα   4ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  4ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  καθορισμού  όρων  δημοπρασίας κυλικείου 1ου  Γυμνασίου  Κιάτου»  έθεσε υπόψη  των μελών της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής  την 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Απόφαση, των Υπουργών  Εσωτερικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων Σχολείων, τονίζει την ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού των Σχολείου, ακολουθεί διαλογική συζήτηση για τον καθορισμό των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ακολούθως ο πρόεδρος μετά την τοποθέτηση των μελών της Σχολικής Επιτροπής, μέσω τηλεφώνου και  με κατ’ ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Σχολική Επιτροπή μετά τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς συνεδρίαση που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

Αποφασίζει                        ομόφωνα

 

  1. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 1oυ Γυμνασίου Κιάτου, την οποία αποτελούν οι:
  2. Ζάρκος Δημήτριος,  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εκπρόσωπος του Δήμου Σικυωνίων  ως Πρόεδρος.
  3. Δήμητρα   Βυτινιώτη,  Διευθύντρια του 1ου  Γυμνασίου  Κιάτου.
  • Γεώργιος   Κουκουμέλης,  εκπρόσωπος   του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου.

 

  1. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση κυλικείου του

     1ον   ΓΥΜΝΑΣΙΟ    ΚΙΑΤΟΥ.

  1. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, ως εξής :

Άρθρο 1ο

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος  ως εξής:

 

1.-  Για το  1oν  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ, την   29   Μαϊου  2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και

ώρα 10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ. σε  περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί,  θα επαναληφθεί   στον ίδιο χώρο  την 5ην  Ιουνίου  2020  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και  ώρα 10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ.

 

 

Άρθρο 2ο

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι εννέα  (9)  χρόνια, θα αρχίσει την 1η Ιουλίου του έτους 2020 και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2029, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

 

Άρθρο 3ο

             Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους  ορίζεται στα 4 Ευρώ  ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

 

Άρθρο 4ο

            Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των  τριακοσίων (300,00) € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,  αφού πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή  που να καλύπτει  συνολικά το 20%  του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη  την διάρκεια  της σύμβασης  και επιστρέφεται  μετά την λήξη της άτοκα , πλην  της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου  λήξης  της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Άρθρο 5ο

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι σύμφωνα με την  Δ4/64321/16-05-2008 Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016)

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

Ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

κ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.

Άρθρο 6ο

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε  τρείς  δόσεις το χρόνο, ήτοι (1η) δόση την 30 Νοεμβρίου, (2η) δόση 28ην  Φεβρουαρίου  και την (3ην)  δόση την 31ην Μαϊου.

Άρθρο 7ο

 

Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να έχει  στο κυλικείο, Φορολογική Ταμειακή Μηχανή.

 

Άρθρο 8ο

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο.

Η Σχολική  Επιτροπή μπορεί:

α) Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές είναι απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.

β) Να επιβαρύνει με τις  δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια  έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης εξ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

γ) Να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή  θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.

 

δ) Διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το  ΗΜ. ΔΕΔ /Φ.486/ 50991/17.5.85 – § 3 έγγραφο της Δ.Ε.Η.  Η χρέωση θα υπολογίζεται ως εξής: συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα “κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο, προς  το σύνολο των ΚWH του σχολείου”

Χρέωση κυλικείου σε ΔΕΗ = KWH κυλικείου x Συνολικό ποσό λογαριασμού

 

 

 

 

 

Άρθρο 9ο

            Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείων που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.

             Ο  εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

 

 

 

Άρθρο 10ο

 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

                   

Άρθρο 11ο

              Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 12ο

 

            Η προθεσμία  μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού  διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών  ή των είκοσι (20) ημερών αντίστοιχα.

 

 

Άρθρο 13ο

             Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 14ο

            Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

                                                    

Άρθρο 15ο

            Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν ,κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Άρθρο 16ο

 Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης  με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

 

Άρθρο 17ο

Η παρουσία του εκμισθωτή  στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη.  Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί  πρέπει απαραιτήτως  να πληροί  τις προϋποθέσεις  σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,23 και 4),7 8 και 9  του Ν. 3528/2007(ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα  κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

 

 

Το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, αφού συνταχθεί Πρακτικό, θα τεθεί στην τελική κρίση της Σχολικής Επιτροπής για την αποδοχή του ή όχι.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18 /2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   13-04-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email