18/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    ΑΔΑ:9680ΟΚ3Ξ-ΞΣΒ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/13-4-2020 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 18/2020

Θέμα:«Περί αποδοχής ποσού 16.182,50€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13 Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 86/9-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α΄55/11-03- 2020 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 75/30-3-2020).

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010), της υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και της αριθ.40 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 9 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική

 2. Δομετίου Βασίλειος 2. Γκούμας Σταμάτιος

 3. Μπόκιας Βασίλειος 3. Τσαμαντά Ελένη

 4. Πάτσιου Ιωάννα 4. Αθανασούλη Ελένη

 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης 5. Καλφαντή Βασιλικη

 6. Ρουμελιώτη Βασιλική

 7. Ζάρκος Ευάγγελος

 8. Κουτρέτσης Σπυρίδων

9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής ποσού 16.182,50€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων» έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. 27/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΤ9Ω1Θ-ΑΩΤ)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων που αφορά την συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των Σχολικών μονάδων Α/θμιας &Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (κάλυψη δαπανών θέρμανσης).

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

 1. Αποδέχεται το ποσό των 16.182,50€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων .

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των 16.182,50€.

Η παρούσα απόφαση 18/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος

 2. Μπόκιας Βασίλειος

 3. Πάτσιου Ιωάννα

4. Βαφειαδάκης Αριστείδης

5. Ρουμελιώτη Βασιλική

6. Ζάρκος Ευάγγελος

7. Κουτρέτσης Σπυρίδων

8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-4-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email