18/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     5  / 22-04-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  18  / 2019

 

ΘΕΜΑ: 5Ο «Έγκριση  αρχικού  αιτήματος   και διάθεση πίστωσης  για την  προμήθεια  εννέα (9)  πινάκων

                    μαρκαδόρου στο 2ο  Γενικό Λύκειο Κιάτου»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  22ην  Απριλίου   του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 98/18-04-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                        1.- Α.  Λούτα

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Γ.  Κουκουμέλης             «                                                  3.- Β.  Kελλάρης

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος        «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βυτινιώτης                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     5ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  5ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση  αρχικού  αιτήματος   και διάθεση πίστωσης  για την  προμήθεια  εννέα

(9)  πινάκων μαρκαδόρου στο 2ο  Γενικό Λύκειο Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 Ο Διευθυντής  του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου κ.  Θεοφιλόπουλος  Γεώργιος μας υπέβαλε  το  υπ’ αριθ. 924/6-12-

2018 σχετικό έγγραφό του,  όπου αναφέρει  «…….ότι το σχολείο του  έχει ανάγκη  από εννέα (9) μεγάλους

Λευκούς Πίνακες μαρκαδόρου, για τις αίθουσες διδασκαλίας και το Εργαστήριο Πληροφορικής, διότι οι

υπάρχοντες πίνακες κιμωλίας είναι  πεπαλαιωμένοι  και γυαλίζουν, με  αποτέλεσμα οι μαθητές να αδυνατούν να 

παρακολουθήσουν το μάθημα….», στη συνέχεια  με την υπ’ αριθ.  7/2019  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής

εγκρίναμε τη διάθεση πίστωσης  και υποβάλαμε  αρχικό αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου  64/5-4-2019 και ΑΔΑΜ:

19REQ004838708   και πρέπει  με απόφασή μας  να  εγκρίνουμε  το αρχικό αίτημα  και να  διαθέσουμε  πίστωση,  όπου

άμεσα  θα μπορούμε να προβούμε  στην εν λόγω  προμήθεια.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της Σχολικής Επιτροπής.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 

1.- Εγκρίνει  το αρχικό αίτημα  και  διαθέτει   πίστωση  για την προμήθεια  εννέα (9)  πινάκων μαρκαδόρου στο 2ο Γενικό

Λύκειο Κιάτου,   ποσού  χιλίων εξακοσίων δέκα οκτώ  ευρώ  και είκοσι  λεπτών  (1.618,20)    με   αριθμό

πρωτοκόλλου 64/5-4-2019  και  (ΑΔAM: 19REQ004838708)

 

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  της   εν λόγω  προμήθειας   καθώς  και  την   πληρωμή  του    αναδόχου  με την εξόφληση του τιμολογίου,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    18  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

1.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                              2.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

3.- Κουκουμέλης        Γεώργιος

4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                           

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  22-04-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email