18/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    18  /  2019

 

 

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ   «Γνωμοδότηση ή μη του φακέλου τροποποίηση της απόφασης έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ) με φορέα την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   11ην  Ιουνίου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  6740/7-6-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας              (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Παύλος          Χρυσικός             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3 .-Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

4.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωμοδότηση ή μη του φακέλου τροποποίηση της απόφασης έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ) με φορέα την Περιφέρεια Πελοποννήσου» ανέφερε τα  εξής:

 

To    Περιφερειακό  Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 98648/24284/11-04-2019  σχετικό   έγγραφό του, που αφορά την Πρόσκληση για Γνωμοδότηση επί του  Φακέλου τροποποίηση της απόφασης έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ) με φορέα την Περιφέρεια Πελοποννήσου» κ.λ.π.

και προτείνει την γνωστοποίηση- ανακοίνωση  στην  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 98648/24284/11-4-2019   έγγραφο  της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Την  γνωστοποίηση της  ανακοίνωσης  πρόσκληση για γνωμοδότηση επί του φακέλου τροποποίησης της  Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ) με φορέα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 4ης Ομάδας με α/α 13, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β΄) και βρίσκεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και

 

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     18   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  11 -06 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email