18/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 2ης/24.01.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 18/2019

Περίληψη : Επί αιτήματος του κ. ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΥ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΛΕΪΚΑ»στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 622/18.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4.  Μυττάς Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12.  Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Κελλάρης Βασίλειος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.  Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Σκαρμούτσος Νικόλαος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  11. Ζάρκος Δημήτριος  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Σαρχάνης Κων/νος προσήλθε  κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Ρουμπέκας και Π. Μπακόλιας αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 16ο  θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 16ο  

Στο 16ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:  «Επί αιτήματος του κ. ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΥ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΛΕΪΚΑ»στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού», Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α.  Το από 14-9-2018 αίτημα του κ. Φωτίου Βαλκάνου,

Β. Την αριθ. 6/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  21   –   01  –   2019

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    6  /  2019

 

ΘΕΜΑ: 6ΟΝ   «Περί συζητήσεως της αιτήσεως  για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων   του  Βαλκάνου  Φωτίου

στην Τ. Κ.   Κάτω    Διμηνιού.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    21ην  Ιανουαρίου   του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  611/17-01-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   6ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 6ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί συζητήσεως της αιτήσεως  για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων   του  Βαλκάνου  Φωτίου  στην Τ. Κ.   Κάτω    Διμηνιού»  ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 21-09-2018  εισήγησή της, σχετικά με την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, στις εγκαταστάσεις  της επιχείρησης : Αποθήκευσης- Συντήρησης  δορών σε ψυκτικούς θαλάμους στη  θέση Μπαλέϊκα Κάτω Διμηνιού  του Δήμου Σικυωνίων, επί της δημοτικής οδού  του κ.  Βαλκάνου  Φωτίου, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 21-09-2018  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά    και    εγκρίνει    την είσοδο – έξοδο   οχημάτων  στις εγκαταστάσεις  του κ.  Βαλκάνου  Φωτίου, της επιχείρησης : Αποθήκευσης – Συντήρησης  δορών σε ψυκτικούς θαλάμους στη  θέση Μπαλέϊκα της  Τοπικής  Κοινότητας Κάτω Διμηνιού  του Δήμου Σικυωνίων, επί της δημοτικής οδού

                                                                        και

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     6   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  21  –  01  –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε τα παρακάτω:

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

    Καλούμαστε  να λάβουμε μια απόφαση, απλή εκ πρώτης όψεως, αν αφορούσε οποιονδήποτε άλλον αιτούντα και όχι τον συγκεκριμένο.

    Σέβομαι απόλυτα τόσο την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, όσο και την απόφαση της επιτροπής ποιότητα ζωής αλλά δεν την υιοθετώ.

    Ο αιτών επιχειρηματίας, πριν κάποια  χρόνια, δε δίστασε με ενέργειές του, να υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής, να διαταράξει την ηρεμία και να θέση σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών που διέμεναν σε ικανή απόσταση από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του αναστατώνοντας  τους κατοίκους ενός χωριού του Κάτω Διμηνιού.

    Στο θέμα ενεπλάκη, ως είχε υποχρέωση, η τότε Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος διέθεσε χρήματα, οι θεσμικά υπεύθυνοι (Δήμαρχος και Αντ/ρχοι) υποβλήθηκαν σε προσωπική ταλαιπωρία και οι υπηρεσιακοί παράγοντες διέθεσαν ικανό χρόνο από τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στους δικαστικούς αγώνες κατά του δράστη στους οποίους αναγκάστηκε να προσφύγει ο Δήμος.

Τα προαναφερθέντα τεκμηριώνονται εγγράφως από τις υπηρεσίες του Δήμου, την υγειονομική υπηρεσία της Περιφέρειας και δικαστικές αποφάσεις.

    Συνάδελφοι

    Έχοντας υπόψη την παραπάνω συμπεριφορά του εν λόγω επιχειρηματία και την υποχρέωση που έχουμε ως Δήμος να προστατεύουμε την υγεία και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας προτείνω να μη χορηγηθεί η εν λόγω άδεια στον αιτούντα.

    Η χώρα μας έχει ανάγκη από κάθε επένδυση με την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής σέβεται τους νόμους, το περιβάλλον και τους πολίτες που επηρεάζονται από την όποια επενδυτική δραστηριότητα. Επενδυτές με συμπεριφορές όπως του αιτούντα είναι απευκταίοι.

 Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Στο σημείο αυτό οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μυττάς Ιωάννης και Τσιάνος Ιωάννης , δήλωσαν την αποχή τους από την ψηφοφορία του θέματος αυτού .

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το από 14-9-2018 αίτημα του Φωτίου Βαλκάνου,
  • την αριθ. 6/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  • την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κελλάρη Β. και Γεώργα Χ. οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο,

Οι κ. κ.  Σαρχάνης Κων. και Μπακόλιας Παν. τάχθηκαν υπέρ της αριθ. 6/2019 απόφασης της (Επιτροπής Ποιότητα Ζωής)

 Αποδέχεται, την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και απορρίπτει το από 14-9-2018 αίτημα του κ. Φωτίου Βαλκάνου περί,  άδειας εισόδου –εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του στη θέση «ΜΠΑΛΕΪΚΑ»  της Τ.Κ  Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων .

 

 Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  18/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.01.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

Print Friendly, PDF & Email