18η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18η/2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

 

Κιάτο 12.09.2019

αρ. πρωτ.: 10808

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη  
2. Τσολάκο Γεώργιο  
3. Ζάρκο Δημήτριο  
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Λέγγας Μάρκος  
6. Ρουμπέκας Γεώργιος  

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:00’πμ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133) για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

1η θητεία δημοτικής περιόδου 2019-2023 (από 01.09.2019 έως 06.11.2019)

2.                    Απόδοση  λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & κάρτας καυσαερίων οχημάτων».
3.                    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & κάρτας καυσαερίων οχημάτων».
4.                    Απόδοση  λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
5.                    Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου (76/2019 ΑΟΕ).
6.                    Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΣΑΛΩΝΙΚΗ ΛΩΡΕΝΤΖΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου (78/2019 ΑΟΕ).
7.                    Ανάκληση της 113/2019 απόφασης ΟΕ: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης» της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός» μετά την 137/2019 απόφαση ΔΣ.
8.                    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης» της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός» μετά την 236/2019 απόφαση ΔΣ.
9.                    Ορισμός δικηγόρου για διενέργεια ελέγχου τίτλων – συλλογή συμβολαίων από το υποθηκοφυλακείο ΦΕΝΕΟΥ και προσκόμιση στο Δήμο μας.
10.                Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών  Δρόμων ΔΕ Σικυωνίων και ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I».
11.                Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχεία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, ΠΕ Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018  ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
12.                Έγκριση Πρακτικού προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων».
13.                Έγκριση Πρακτικού προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων».
14.                Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου».
15.                Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019» για τους 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο & 7ο τμηματικούς προϋπολογισμούς της 8393/15.07.2019 διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 155.569,36€ (χωρίς ΦΠΑ) και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 2 παρ. 2γ.δδ του ν. 4013/2011)
16.                Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για κάλυψη δαπάνης μισθωμάτων ΚΕΠ (Α’ τρίμηνο 2019).
17.                Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email