179/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

21ης/13.07.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 179/2021   5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Άσκηση η μη ένδικων μέσων -κατόπιν γνωμοδότησης- κατά της

18/2021 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

σε υπόθεση Γεωργίου & Αδαμαντίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7030/08.07.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος    

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας, δυνάμει της 127/2021 ΑΟΕ, δικηγόρου που μεταξύ άλλων καταλήγει ότι ….. συνάγεται πως ο Δήμος Σικυωνίων δε δύναται ν’ ασκήσει ένδικα μέσα κατά της υπ’ αριθμ. 18/2021  απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων).

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 42/ΑΠ42/2019 αίτηση-κλήση, των Γεωργίου & Αδαμαντίας Χριστοδούλου,
  • την 79/2019 (Ω2ΡΥΩ1Θ-Ε9Μ) απόφαση ΟΕ «ορισμού δικηγόρου Καλλιανιώτη Μαρίνας»
  • την 18/2021 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 127/2021 (630ΗΩ1Θ-ΞΙΖ) απόφαση ΟΕ «ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση,
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. ΔΕΝ ασκεί ένδικα μέσα κατά της 18/2021 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση Γεωργίου & Αδαμαντίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές τους εκ του νόμου ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.07.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email