179/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/16.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 179/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10808/12.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μυττάς Ιωάννης
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο  θέμα

ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 04/09/2019 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 76/2019 απόφασης ΟΕ, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «….. γνωμοδοτώ υπέρ της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς και της καταβολής στον αιτούντα, του ποσού των 186,00€ …….»

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 76/2019 (ΩΤΙΑΩ1Θ-ΛΘΩ) απόφαση ΟΕ
  • την από 04/09/2019 (Α.Π. 10791/11.09.2019) γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται το αίτημα του Δαμδημόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατόπιν της από 04.09.2019 γνωμοδότησης της ορισθείσας δικηγόρου, Παπαϊωάννου Ιωάννας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις.

 

 

 

Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των εκατόν ογδόντα έξι Ευρώ (186,00 €) σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

 

Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» του εγκριθέντα Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Σικυωνίων .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email