179/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 12ης/16.05.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 179/2017

Περίληψη : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου» της αρ. 06/2015 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 16 Μαΐου 2017και ώρα 16:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 7113/16.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Πανάγου Αθανάσιος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Μυττάς Ιωάννης       10. Δομετίου Βασίλειος 11. Φιακάς Παναγιώτης   12. Ζάρκος Δημήτριος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. Χρυσικός Παύλος   15. Μπούρης Ευάγγελος 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17. Αλεξόπουλος Βασίλειος   18. Σπανός Κωνσταντίνος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20.Γεώργας Χρήστος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Λαλιώτης Γεώργιος   24. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                    
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου» της αρ. 06/2015 μελέτης της Τ.Υ., υπενθύμησε στο σώμα το κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 15/05/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, περίληψη της οποίας ακολουθεί:

Ο Αν. Προϊστάμενος ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων του Δήμου Σικυωνίων, Βασίλειος Κατσιμπούλας, έχοντας υπόψη:

  1. 1.Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
  2. 2.Τις διατάξεις των άρθρων 57, 48, 49 και 54 παρ. 2 & 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ),
  3. 3.Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ»,
  4. 4.Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. του ως ανωτέρω έργου και
  5. 5.Την Αριθ. 12/12-05-2017, θέμα 9ο, γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου καθώς και η δαπάνη των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή και εγκρίθηκαν με την 367/2016 Α.Δ.Σ. (Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.).

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 46.043,52 € χωρίς ΦΠΑ και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το συμφωνητικό.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 6/2015 μελέτης έργου της Τ.Υ.
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 367/2016 (ΩΝΙΜΩ1Θ-ΠΛΙ) απόφαση ΔΣ (έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως τον2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου» της αρ. 06/2015 μελέτης της Τ.Υ. , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου καθώς και η δαπάνη των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή και εγκρίθηκαν με την 367/2016 απόφαση Δ.Σ.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Eργασιών, συνολικού ποσού 46.043,52€ χωρίς ΦΠΑ, είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το συμφωνητικό.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 179/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email