179/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                    ορθή επανάληψη            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/10-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 179/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 78/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αρ. 6097/06.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη .

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της 10.05.2016 διακόπηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 7ου θέματος της ημ. Δ/ξης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, λόγω του προχωρημένου της ώρας (1.00 π.μ) και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων (37) θεμάτων της ημερ. Δ/ξης και αποφασίστηκε η συνέχειά της, την Πέμπτη 12.05.2016 και ώρα 20.30′. Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 10-05-2016 καθώς και τα αποχωρήσαντα ειδοποιήθηκαν με την αριθ. 6337/11-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Μαγκαφώσης Αν.               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Θελερίτης Γεώργιος                                                            Μέλος 2. Μαυραγάνη Κυριακή       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                » 3. Μπούρης Ευάγγελος     Μέλος
4. Τσιάνος Ιωάννης                                                                      » 4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική »
5. Μυττάς Ιωάννης » 5. Σπανός Κωνσταντίνος »
6. Πανάγου Αθανάσιος     » 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης         » 7. Λαλιώτης Γεώργιος         »
8. Καρακούσης Ευάγγελος                            » 8. Κελλάρης Βασίλειος       »
9. Χρυσικός   Παύλος         » 9. Γεώργας Χρήστος             »
10. Αλεξόπουλος Βασ                          » 10 Μπακόλιας Παν.               »
11. Ζάρκος Δημήτριος   »      
12. Φιακάς Παναγιώτης   »      
13. Δομετίου Βασίλειος                                                        »      
14. Κελλάρη Ιωάννα     »      
15. Σαρχάνης Κων/νος         »      
16. Σκαρμούτσος Νικ.                             »      
17. Νανόπουλος Βασίλειος                                                                              »      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου) 1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)
2. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου) 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
      3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)
      4. Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)
      5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)
      6. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)
      7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)
      8. Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου)
      9. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού)
      10 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
      11 Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου)
      12 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών) 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας)
2. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 2. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας)
      3. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)
      4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)
      5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)
      6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)
      7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)
      8. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)
      9. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)
      10 Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
      11 Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )
      12 Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού)
      13 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)
      14 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)
      15 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)
      16 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)
      17 Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς)
      18 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)
      19 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)
      20 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)
               

ΘΕΜΑ 37ο

Στο 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 78/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβολίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου μας, σύμφωνα και με την από 04/04/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 78/2016 απόφαση Ο.Ε. σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:6ΓΤΙΩ1Θ-ΞΔΜ)
  • την από 04/04/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε ορθή επανάληψη,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σαρχάνη Κ., Σκαρμούτσου Ν., & Νανόπουλου Β, οι οποίοι ψήφισαν λευκό

Ε γ κ ρ ί ν ε ιως έχει την αρ. 78/2016 απόφαση σε ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

-Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ

(Νέο έργο)

(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) 11.700,00 €

– Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στην  

Τ.Κ.ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

(Νέο έργο)

(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=7,72€)

(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=8.802,98€)

(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=3.789,30€)

12.600,00 €

 

 

Α. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

α) Από Κ.Α. 02.00.6737.008 με   τίτλο   «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος»,   ποσού 20.000,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των €1.500,12 από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 {13η Δόση} με το ποσό των € 3.026,61 και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των € 15.473,27), μεταφέρει     δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 10.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 10.000,00 €

54.300,00 €

μέσω αποθεματικού

1. Στον Κ.Α. 02.30.7331.037 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 11.700,00 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

β) Από Κ.Α. 02.25.6662.001 με   τίτλο   «Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)», ποσού 117,05 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 117,05 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 € 2. Στον Κ.Α. 02.30.7326.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.600,00 €   προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των € 7,72   από Κ.Α.Π.     ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ   ΔΑΠΑΝΩΝ 2014   με   το ποσό των €8.802,98 και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 3.789,30 €.
γ) Από Κ.Α. 02.25.7135.002 με   τίτλο   «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ}», ποσού 65,82 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 65,82 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €
δ) Από Κ.Α. 02.25.7312.002 με   τίτλο   «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση {Τρύπα} Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-», ποσού 40.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015,   μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 7.200,03 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 32.799,97 €          3. Στον Κ.Α. 02.25.7135.014 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 15.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014
ε) Από Κ.Α. 02.25.7312.003 με   τίτλο   «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση Κοδέλα Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ, Δ. Ε. Στυμφαλίας   {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ}», ποσού 40.000,00 € (προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 13.436,44€ από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 3.300,12€   από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των € 115,00 από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των € 20.000,00€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των € 3.148,44€),   μεταφέρει   δια του απο θεματικού   πίστωση   ποσού 1.600,03 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 38.399,97 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 13.436,44€ από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 3.300,12€   από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των € 115,00 από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των € 20.000,00€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των   1.548,41 € . 4. Στον Κ.Α. 02.20.7135.014 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων», πίστωση ποσού 15.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 10.000,00 € και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 5.000,00€ .-
στ) Από Κ.Α. 02.30.7322.006 με τίτλο   «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-»,   ποσού 7,72 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013, μεταφέρει   δια   του αποθεματικού   πίστωση ποσού 7,72 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €  

ζ) Από Κ.Α. 02.30.7322.008 με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-», ποσού 1.996,37 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014,   μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 1.996,37€ ,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

 
η) Από Κ.Α. 02.30.7323.010 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-», ποσού 68.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 66.371,56€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 1.628,44€ ,   μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 6.800,02 € , προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 61.199,98 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των € 59.571,54 και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 1.628,44€    
θ) Από Κ.Α. 02.30.7331.034 με   τίτλο   «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-»,   ποσού 22.555,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, μεταφέρει   δια   του αποθεματικού   πίστωση ποσού 8.389,56 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 14.165,44€  
ι) Από Κ.Α. 02.25.7135.007 με   τίτλο   «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», ποσού 15.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, μεταφέρει     δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 3.123,40€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 11.876,60 €         
ια) Από Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 80.358,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει     δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 5.000,00 € ,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 75.358,00 €  
ιβ) Από Κ.Α. 02.20.7135.007 με   τίτλο   «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου Δ.Ε.Η. (Νατρίου, Υδραργύρου)», ποσού 10.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €  

Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από Κ.Α. 02.00.6495.011 με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για την διετία 2016-2017=8.000,00€ 00 (Ποσό έτους 2016=4.000,00€)» ποσού 4.000,00 €   και δεσμευθείσα με την Π.Α.Υ. 56/2016 και την 15/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6462Ω1Θ-ΟΥΔ) μειώνουμε κατά 4.000,00 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010

        

4.000,00 €

μέσω αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.15.7425.001 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών», πίστωση ποσού 4.000,00€   δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου μας

              

Γ. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00)   144.375,92 € , μεταφέρει πίστωση ποσού 47.569,12€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 96.806,80€ (144.375,92 – 47.569,12)

   47.569,12€

1) Στον Κ.Α. 02.30.6661.002 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 15.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

    2) Στον Κ.Α. 02.15.6041.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2016-2017», πίστωση ποσού 3.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .-
    3) Στον Κ.Α. 02.15.6054.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2016-2017», πίστωση ποσού 1.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .-
    4) Στον Κ.Α. 02.10.6634.002 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», πίστωση ποσού 6.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .-
    5) Στον Κ.Α. 02.30.8111.003   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον Παπαβασιλείου Βασίλειο (Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας) για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το έτος 2015», πίστωση ποσού 547,40€   δημιουργώντας νέα πίστωση .-
    6) Στον Κ.Α. 02.15.6162.001 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Δαπάνες για υλοποίηση σύμβασης με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία {ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ} για τη λειτουργία του θεσμού Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ»,   πίστωση ποσού 615,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .-
    7) Στον Κ.Α. 02.10.6264.012 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από 11ος/2016 έως 10ος/2017)», πίστωση ποσού 442,80€ δημιουργώντας νέα πίστωση .-
    8) Στον Κ.Α. 02.70.6115.002 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμών Τ.Ο.Ε.Β. που εδρεύουν στον Δήμο μας, στα πλαίσια της εποπτείας του Δήμου επ’ αυτών σύμφωνα με το άρθρο 94 Ν. 3852/2010», πίστωση ποσού 3.000,00€   δημιουργώντας νέα πίστωση .-
    9) Στον Κ.Α. 02.00.8113.047 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών», ποσό 103,92€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .
   

10) Στον Κ.Α. 02.70.6662.001 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων», πίστωση ποσού 2.000,00€

δημιουργώντας νέα πίστωση .-

    11) Στον Κ.Α. 02.10.7131.005 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων (Συναγερμός – κάμερες)», πίστωση ποσού 3.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .-
    12) Στον Κ.Α. 02.30.6262.004 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων   αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (χωματουργικές εργασίες)», πίστωση ποσού 12.500,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .-
    13) Στον Κ.Α. 02.10.6264.016 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως», πίστωση ποσού 360,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .-
  • Ο Κ.Α. 02.30.6661.001 με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», αφορά συνεχιζόμενη προμήθεια.-
  • Ο Κ.Α. 02.10.6634.001 με   τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», αφορά συνεχιζόμενη προμήθεια .-
  • Ο Κ.Α. 02.10.6264.006 με   τίτλο «Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από 11ος/2015 έως 10ος/2016)», αφορά συνεχιζόμενη εργασία.-

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 179/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email