178/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

21ης/13.07.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 178/2021   4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  και αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2020

του ΝΠIΔ «KΟΔΕΔΗΣ» σύμφωνα με την 12/2021 απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου .

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7030/08.07.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 12/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων, που κατά γενική ανακεφαλαίωση  από 01/01/2020 έως 31/12/2020 έχουν ως εξής:

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
κωδικός περιγραφή ποσό σε €
72.05.24.00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 800,00
74.01.11.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Βοήθεια στο σπίτι» 126.547,45
74.01.11.01 Επιχορήγηση συμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 259 του ΚΔΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την αριθ.1/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων 100.000,00
82.01.01.12 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 337,54
  ΣΥΝΟΛΟ 227.684,99

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
κωδικός περιγραφή ποσό σε €
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 8.887,22
26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 300,08
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 157.008,16
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 23.683,90
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.490,47
63 ΦΟΙΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1.330,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 4.298,31
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 170,00
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 656,39
81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 18.273,41
  ΣΥΝΟΛΟ 219.097,94

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 12/2021 (ΩΚ36ΟΚΣ9-ΘΚΔ) απόφαση ΝΠ,
  • την Έκθεση Διαχείρισης,
  • το Προσάρτημα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ  και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2020 του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την 12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.07.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email