178/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25ο/06-06-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 06η Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5671/06-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μπουζιάνη Βασιλική 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 06.06.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση των πιστώσεων για την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερημερίας μετά την 59/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και την αρίθμ. 23632/29-05-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα (Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής), αναλυτικά όπως παρακάτω:

 1. Στον Κ.Α. 02.00.6492.002του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», πίστωση ποσού 35.224,28 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών
 2. Στον Κ.Α. 02.00.6823 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», πίστωση ποσού 21.000,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 258/2018

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014,

¨       των σχετικών διατάξεων του Β.Δ. 17/5-15/6/1985 (Α΄114) και του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά το από 06-06-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠO Ο.Ε.
Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Π.Α.Υ. Εγκεκριμένος
02.00.6492.002 «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» 258 35.224,28 €
02.00.6823 «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» 258 21.000,00 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-06-2018

Print Friendly, PDF & Email