177/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

16/10.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

177/2020

  Θέμα: Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την άσκηση έφεσης κατά της 86/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος περί  της 27/15.12.2014 ασκηθείσας αγωγής ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5609/06.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

14ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την άσκηση έφεσης

κατά της 86/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος,

περί  της 27/15.12.2014 ασκηθείσας αγωγής ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά 86/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος η οποία δέχεται την 27/15.12.2014 ασκηθείσα αγωγή του ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και υποχρεώνει το Δήμο Σικυωνίων να καταβάλλει το ποσό των 12.540,77€ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής .

 

Σύμφωνα από σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας, δυνάμει της 151/2020 απόφασης ΟΕ, αρμόζει η άσκηση έφεσης κατά της ως άνω απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/06 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 27/15.12.2014 ασκηθείσα αγωγή ,
  • την 101/2019 (ΨΠΩ3Ω1Θ-24Σ) απόφαση ΟΕ, ορισμού δικηγόρου εκπροσώπησης,
  • την 86/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος,
  • την 114/2020 (ΨΑΣΨΩ1Θ-6Ρ3) απόφαση ΟΕ,
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • την 285/5746/09.07.2020 (6Π32Ω1Θ-Η0Θ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο Λένη Σουζάνα για σύνταξη & κατάθεση έφεσης, παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (ως Β’θμιο), κατά της 86/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, η οποία δέχεται την 27/15.12.2014 αγωγή του ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά του Δήμου Σικυωνίων, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 483,60 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». Η αμοιβή Δικηγόρου έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email