178/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

16/10.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

178/2020

  Θέμα: Επί αιτήματος Γεωργίου και Παντελή ΚΑΣΜΑ εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5609/06.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

15ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Επί αιτήματος Γεωργίου και Παντελή ΚΑΣΜΑ εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς,

κατόπιν γνωμοδότησης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 19/06/2020 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου κας Τάση Βασιλικής, δυνάμει της 137/2020 απόφασης ΟΕ, σύμφωνα με την οποία κρίνεται προς το συμφέρον του Δήμου μας η εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ύψους 3.210,00€.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/06 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την με αρ. πρωτ. 3586/12.05.2020 αίτηση,
  • την 137/2020 (ΩΥΞΧΩ1Θ-ΥΘΨ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 19/06/2020 σχετική γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ύψους 3.210,00€ μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και των αιτούντων  Γεωργίου και Παντελή ΚΑΣΜΑ, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σχετικών.

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την διεκπεραίωσή  της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email