177/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης /24.05.2019 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 177/2019

Περίληψη : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε έ κ τ α κ τ η & κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6212/24.05.2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Μπούρης Ευάγγελος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Τσιάνος Ιωάννης 16 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18.Πανάγου Αθανάσιος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20.Ρουμπέκας Γεώργιος
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κουκουμέλης Γεώργιος 3. Ραυτόπουλος Γεώργιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  ουδείς      
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη για το έκτακτο & κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος αυτής με τίτλο: «τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», για την κάλυψη της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019 και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 .

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 119/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την τροποποίηση τρέχοντος έτους, όπως περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος, λαμβάνοντας υπόψη το από 23/05/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την 441/2018 ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • το από 23/05/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
 • την 119/2019 (ΩΕ5ΑΩ1Θ-ΡΦ9) απόφαση ΟΕ,
 • τις υπ’ αριθμ. 36932/14.05.2019 & 36931/14.05.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1677)
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

         

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

 1. Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος αυτής, για την κάλυψη της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

 1. Εγκρίνει ως έχει την 119/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας & Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

 

Εγγράφει στον ΚΑ 06.00.1211.002 των εσόδων το ποσό των 26.675,00€  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019»,  και το μεταφέρει στο αποθεματικό για την ενίσχυσή του.

 

Από το ενισχυμένο αποθεματικό κεφάλαιο, ενισχύει & δημιουργεί νέες πιστώσεις προερχόμενες από  επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού ποσού 26.675,00€ στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα:

 

  ΚΑ εξόδων τίτλος ποσό
1. 02.10.6012.006 «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019» 11.000,00 € 
2. 02.15.6012.001 «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019» 275,00  € 
3. 02.20.6012  «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»

ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά)  και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.225,00€.

 

 

5.225,00 €  
4. 02.30.6012.002  «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019» 4.125,00 € 
5. 02.35.6012.002  «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019» 1.925,00 € 
6. 02.10.6022.001 «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019»

 

550,00 €
7. 02.20.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές».

 

ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ προερχόμενη από (Κ.Α.Π. για Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)  και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.100,00€  .

 

1.100,00 € 
8. 02.30.6022.001 «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019». 550,00  € 
9. 02.70.6022.001 «Αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν  για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης  Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης  Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019» 1.925,00 € 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 177/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.05.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email