177/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 12ης/16.05.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 177/2017

Περίληψη : Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 16 Μαΐου 2017και ώρα 16:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 7113/16.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Πανάγου Αθανάσιος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Μυττάς Ιωάννης       10. Δομετίου Βασίλειος 11. Φιακάς Παναγιώτης   12. Ζάρκος Δημήτριος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. Χρυσικός Παύλος   15. Μπούρης Ευάγγελος 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17. Αλεξόπουλος Βασίλειος   18. Σπανός Κωνσταντίνος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20.Γεώργας Χρήστος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Λαλιώτης Γεώργιος   24. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                    
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας»,έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 19/04/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, περίληψη της οποίας ακολουθεί:

Έχοντας λάβει υπόψη :

 • Τις διατάξεις Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) και δη:

α)           Τοάρθρο 65 παράγραφος 1 του με το οποίο ορίζεται ότι: Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

β)            Τοάρθρο 72 με το οποίο ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».

 • Το γεγονός ότι μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του αποτελέσματος. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κ.α.).
 • Την ανάγκη του Δήμου για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας», προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των δημοτών και να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 25/2017 μελέτη «Προμήθεια Σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 416.202,28€ και κατά συνέπεια θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεσή της.
 • Την υπ’ αριθμ. 542/2016 Απόφαση του Δ.Σ. περί ψήφισης Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017.
 • την αρ. 106/2017 (ΨΣ4ΛΩ1Θ-ΨΣ9) απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρ. 78006/3-5-2017 (Ψ5Χ5ΟΡ1Φ-ΝΣΡ) απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ.
 • Την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 416.271,17€ στον Κ.Α. 02.25.7135.018 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, η οποία θα καλύψει την ανωτέρω προμήθεια.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1.            Την λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας» σε τρίτο και τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).

2.    Η προμήθεια θα διενεργηθεί από το δήμο, εφόσον πρωτίστως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, με την οποία θα γίνει η διάθεση της πίστωσης, θα εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές και θα καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 106/2017 (ΨΣ4ΛΩ1Θ-ΨΣ9) απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρ. 78006/3-5-2017 (Ψ5Χ5ΟΡ1Φ-ΝΣΡ) απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ.
 • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη διενέργεια ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας», προυπολογισμού 416.202,28€.

Η προμήθεια θα διενεργηθεί μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, με την οποία θα γίνει η διάθεση της πίστωσης, θα εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές και θα καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 177/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email