176/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

176/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών και μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 6406/06-05-22 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δήμου μας που ακολουθεί,

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν.4873/2021 Α’ 248), η Οικονομική Επιτροπή στους Δήμους, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται, ενώ οι ήδη εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.

Το δε δημοτικό συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 65 του ίδιου ως άνω αναφερόμενου νόμου, εκδίδει τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις, ορίζοντας τελικώς, τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

Με τις διατάξεις του άρ. 63 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31-07-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε η περ. β’ της παρ. 3 του άρ. 12 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171) όπως αυτή ίσχυε μέχρι την ημέρα έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου και αφορούσε στον τρόπο καθορισμού από τους δήμους, του δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους – επιχειρήσεις σχετικής άδειας εμπορίας που βρίσκονται στην περιφέρειά τους και τα εμπορεύονται, είτε αυτούσια είτε κατόπιν προσμίξεων με χυμούς.

Συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη, το υπέρ του δήμου δικαίωμα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σε ποσοστό από τρία (3) τοις χιλίοις έως πέντε (5) τοις χιλίοις και από τρία (3) τοις χιλίοις έως και τρεισήμισι (3,5) τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς, υπολογιζόμενο το ποσοστό αυτό επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων

πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) της οντότητας και τα αποτελέσματα ελέγχου από τη φορολογική αρχή.

Με την υπ’ αριθ. 405/2017 κανονιστική απόφαση δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας (ΑΔΑ: 6ΡΣ4Ω1Θ-319), που εκδόθηκε βάσει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν σχετικής εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, αποφασίσθηκε η επιβολή δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας με ποσοστό 3,2 τοις χιλίοις εάν δεν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς και κατά το ίδιο ποσοστό εάν γίνεται πρόσμιξη με χυμούς, υπολογιζόμενο το δικαίωμα επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων των επιχειρήσεων εμπορίας ποσίμου ύδατος, όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων από τα κατά νόμο όργανα. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 287831/8-12-2017 (ΑΔΑ: 6Θ3ΚΟΡ1Φ-8ΔΘ) όμοια της Αποκεντρωμένης Δ/σης

Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Σημειωτέον ότι τόσο η οικονομική υπηρεσία του Δήμου όσο και η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αριθ. 280/2017 απόφασή της, πρότειναν όπως το δικαίωμα καθορισθεί στο ανώτατο ύψος που ο νόμος προβλέπει, ήτοι πέντε (5) τοις χιλίοις εάν δεν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς και τρεισήμισι (3,5) τοις χιλίοις αν γίνεται πρόσμιξη με

χυμούς.

 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προοπτική ειπραξιμότητας των ιδίων εσόδων του Δήμου, προτείνεται η επιβολή του δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας, με το ανώτατο ποσοστό που προβλέπει η νομοθεσία, ήτοι πέντε (5) τοις χιλίοις εάν δε γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς και τρεισήμισι (3,5) τοις χιλίοις εάν γίνεται πρόσμιξη με χυμούς.

 

Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων των επιχειρήσεων εμπορίας ποσίμου ύδατος, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων από τα κατά νόμο όργανα.

 

Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου Σικυωνίων από την αλλαγή των ποσοστών επιβολής του δικαιώματος αυτού, δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί, διότι εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες όπως από τη συνολική αξία των πωλήσεων των επιχειρήσεων εμπορίας ποσίμου ύδατος, κάτι που επίσης εξαρτάται από παράγοντες όπως οι συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο αυτό, οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα όπως π.χ. το επίπεδο πληθωρισμού, διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η εμπορική πολιτική της κάθε επιχείρησης κλπ., ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων αυτού του είδους εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Σικυωνίων -σήμερα δραστηριοποιούνται δύο (2) επιχειρήσεις- κλπ.

O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό επιβολής του δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας, με το ανώτατο ποσοστό που προβλέπει η νομοθεσία ήτοι,

  • (5,0/000) πέντε τοις χιλίοις εάν δε γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς και
  • (3,5/000) τρεισήμισι τοις χιλίοις εάν γίνεται πρόσμιξη με χυμούς.

Τα ανωτέρω ποσοστά να υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων των επιχειρήσεων εμπορίας ποσίμου ύδατος, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων από τα κατά νόμο όργανα.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email