176/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

21ης/13.07.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 176/2021   2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών

πριν τη σύνταξη ΑΠΕ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7030/08.07.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 06/07/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  που ακολουθεί,

 

Πληροφορίες: ΦΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την με αριθ. πρωτ. 944/03-02-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», με Ανάδοχο την εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ Τεχνικών Κατασκευών Α.Ε.»,

 

 1. Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του ανωτέρω έργου διαπιστώθηκαν τα εξής:
 • Σοβαρές και εκτεταμένες βλάβες στη φέρουσα λιθοδομή του Κτιρίου 5, ως διαμπερείς ρωγμές σημαντικού εύρους, όπως επίσης και τοπικές αποδιοργανώσεις και
 • Εκτεταμένες βλάβες στις εξωτερικές επιφάνειες στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος του Κτιρίου 6, οι οποίες οφείλονται στην διάβρωση του οπλισμού λόγω διείσδυσης χλωριόντων (γειτνίαση με τη θάλασσα), η οποία είχε ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.

                       

 1. Την με αριθ. πρωτ. 4043/26-04-2021 Εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω:

Α) Εφαρμογή μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους έως 7cm στις εσωτερικές παρειές της λιθοδομής του κτιρίου 5

Β) Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος, στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου 6, εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο του έργου και θα περιληφθούν σε Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 4412/2016

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση εκτέλεσης των ανωτέρω επειγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών πριν από τη σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 155 του ν. 4412/2016.

 

Ο Αν. Προϊστ/νος Τμ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την εκτέλεση των επειγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών που περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, πριν από τη σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 155 του ν. 4412/2016.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.07.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email