176/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

16/10.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

176/2020

  Θέμα: Αντικατάσταση ορισθέντα δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, για ασκηθείσα προσφυγή της Βαρβάρας ΛΑΖΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5609/06.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

13ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Αντικατάσταση ορισθέντα δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, για ασκηθείσα προσφυγή της Βαρβάρας ΛΑΖΟΥ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 4640/12.06.2020 αίτηση της δικηγόρου Παπαθεοφάνους Γεωργίας με την οποία παραιτείται από όλες τις υποθέσεις που έχει ορισθεί από το Δήμο Σικυωνίων , λόγω διορισμού της ως συμβολαιογράφου Ειρηνοδικείου Κορίνθου δυνάμει του υπ’αριθμ. 12/27.04.2020 πρακτικού ορκωμοσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση της ανωτέρω ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 325/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σε ασκηθείσα από 25.06.2018 προσφυγή της Βαρβάρας ΛΑΖΟΥ, δυνάμει της οποίας αιτείται την ακύρωση των από 1.6.2018 πράξεων περί επιβολής εισφοράς σε χρήμα περί μετατροπής της υποχρέωσης εισφοράς σε χρήμα του Δήμου Σικυωνίων στο σύνολό τους, αλλώς την τροποποίηση των πράξεων αυτών, ούτως ώστε να προσδιορισθεί η πραγματική αξία της ιδιοκτησίας της κατά το έτος 1997 και να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη εκ του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014 έκπτωση ποσοστού 20% επί της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, καθώς και τη καταδίκη του Δήμου στη δικαστικής της δαπάνη λαμβανομένου υπόψη ότι είναι η τρίτη φορά που αναγκάζεται να ζητήσει δικαστική προστασία για την επίλυση κατ’ ουσίαν της ίδιας διαφοράς και προτείνεται ο ορισμός του δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/06 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την από 25.06.2018 προσφυγή,
  • την 325/2018 (ΩΡΗ6Ω1Θ-Ρ51) απόφαση ΟΕ, ορισμού της δικηγόρου Παπαθεοφάνους Γεωργίας,
  • την με αρ. πρωτ. 4640/12.06.2020 αίτηση παραίτησης της ανωτέρω,
  • την 284/5744/09.07.2020 (ΩΚ0ΣΩ1Θ-Β2Δ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α. Ορίζει το δικηγόρο Τασούλη Γαβριήλ σε αντικατάσταση της αρχικά ορισθείσας δικηγόρου Παπαθεοφάνους Γεωργίας, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε ασκηθείσα από 25.06.2018 προσφυγή της Βαρβάρας ΛΑΖΟΥ,  δυνάμει της οποίας αιτείται την ακύρωση των από 1.6.2018 πράξεων περί επιβολής εισφοράς σε χρήμα περί μετατροπής της υποχρέωσης εισφοράς σε χρήμα του Δήμου Σικυωνίων στο σύνολό τους, αλλώς την τροποποίηση των πράξεων αυτών, ούτως ώστε να προσδιορισθεί η πραγματική αξία της ιδιοκτησίας της κατά το έτος 1997 και να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη εκ του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014 έκπτωση ποσοστού 20% επί της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, καθώς και τη καταδίκη του Δήμου στη δικαστικής της δαπάνη λαμβανομένου υπόψη ότι είναι η τρίτη φορά που αναγκάζεται να ζητήσει δικαστική προστασία για την επίλυση κατ’ ουσίαν της ίδιας διαφοράς. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης.

Β. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 357,12 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». Η αμοιβή Δικηγόρου έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email