176/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/16.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 176/2019   Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & κάρτας καυσαερίων οχημάτων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10808/12.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μυττάς Ιωάννης
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο  θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Απόδοση  λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & κάρτας καυσαερίων οχημάτων», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών, το από 06/09/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα που ακολουθεί:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προς   Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHY 5128, KHY 2211, KHH 5460, KHH 2936, KHY 5116, KHI 5497, KHI 5519, KHI 5476, KHY 2216, KHH 2925, KHH 2938, KHH 2939, KHY 5109 .

 

Με την αρίθμ. 130/10-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους  Κ.Α. 02.20.6331.001, 02.10.6331.001, 02.30.6331.001, 02.70.6331.001 το αριθμ. 257/2019 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 713,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHY 5128, KHY 2211, KHH 5460, KHH 2936, KHY 5116, KHI 5497, KHI 5519, KHI 5476, KHY 2216, KHH 2925, KHH 2938, KHH 2939, KHY 5109, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 10-09-2019.

 

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

 1. Για το ΚΗΥ-5128 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 € σύμφωνα με το 27577/18-06-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 2. Για το ΚΗΥ- 2211 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 € σύμφωνα  με το 28181/31-07-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 3. Για το ΚΗΗ-5460 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 € σύμφωνα με το 28317/08-08-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 4. Για το ΚΗΗ-2936 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 € σύμφωνα με το 28612/02-09-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 5. Για το ΚΗΥ-5116 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το 2257/18-06-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 6. Για το ΚΗΙ 5497  δαπανήθηκε το ποσό των  62,00 €  σύμφωνα με το 27756/01-07-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 7. Για το ΚΗΙ 5519  δαπανήθηκε το ποσό των  55,00 €  σύμφωνα με το 28099/23-07-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 8. Για το ΚΗΙ-5476 δαπανήθηκε το ποσό των  41,00 €  σύμφωνα με το 2361/25-07-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 9. Για το ΚΗΥ 2216 δαπανήθηκε το ποσό των  62,00 €  σύμφωνα με το 28183/30-07-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 10. Για το ΚΗΗ 2925 δαπανήθηκε το ποσό των  62,00 €  σύμφωνα με το 28123/24-07-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 11. Για το ΚΗΗ-2938 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το 2423/20-08-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 12. Για το ΚΗΗ-2939 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το 2430/22-08-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.
 13. Για το ΚΗΥ-5109 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 € σύμφωνα με το 2299/03-07-2019 Τιμ. Παροχής Υπ.

 

ΣΥΝΟΛΟ = 687,00 €

 

Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 713,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 687,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 26,00 € (713,00€ – 687,00€ = 26,00€) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ. 120A/05-09-19  Γραμμάτιο Είσπραξης .

 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   06  Σεπτεμβρίου  2019

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας Νικόλαο Τσήρο με αριθμ. 257/2019 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ συνολικού ποσού 713,00  αναλυτικά ως εξής:
α) 687,00€ για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHY 5128, KHY 2211, KHH 5460, KHH 2936, KHY 5116, KHI 5497, KHI 5519, KHI 5476, KHY 2216, KHH 2925, KHH 2938, KHH 2939, KHY 5109, και

β) 26,00€ κατατέθηκαν από τον ανωτέρω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ. 120A/05.09.19  Γραμμάτιο Είσπραξης,

σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email