175/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

175/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παραχώρηση διαχείρισης ενεργών μισθώσεων Δήμου Σικυωνίων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε.-Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπ. Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΑΕ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 2/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΑΕ» για την υποβολή αιτήματος στο Δήμο Σικυωνίων για την παραχώρηση στην εταιρεία της διαχείρισης ενεργών μισθώσεων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 2/2022 (9Η6Φ46ΝΒΙ6-ΤΘΘ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΑΕ».
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση διαχείρισης ενεργών μισθώσεων Δήμου Σικυωνίων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε.-Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπ. Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΑΕ» και ειδικότερα αυτή του ακινήτου (8,50 τ.μ.) που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email