175/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 20ης/5.10. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   175/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 323/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 6.605.000,00€,  εγγραφή στο τεχνικό  πρόγραμμα &  στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.15319/30-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Σαρχάνης Κων/νος
21.Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2 Σώκος Δημήτριος

 

3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
 32. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  33. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 34. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :     —-  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

1ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 323/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 6.605.000,00€,  εγγραφή στο τεχνικό  πρόγραμμα &  στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους»  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 9/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 09/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 09/3-10-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 3 Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:15287/30-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ  μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και  αναλυτικά:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 30-9-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που  έχει ως  ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

         Κιάτο:    30.09.2022
ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ,    
Ταχ. Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο ΠΡΟΣ: Εκτελεστική Επιτροπή
Ταχ. Κώδικας : 20 200   Δήμου  Σικυωνίων
Πληροφορίες : Κωνσταντίνα Φίλη Κοιν.: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Τηλέφωνο : 27423-60119   Δήμου  Σικυωνίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα:    Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 για την ένταξη έργων του Δήμου στη δράση 4.3.3: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

 

Σχετ.:     Η με αριθ. πρωτ.4128/29.09.2022 (ΑΔΑ:ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των Πράξεων, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στη δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε συνέχεια προφορικής εντολής Δημάρχου και της ανωτέρω σχετικής απόφασης, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 προκειμένου να ενταχθούν τα ακόλουθα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):

 

 1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 14/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 26/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (673.387,10€ + 161.612,90€ ΦΠΑ 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 18/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 5. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 21/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 6. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 20/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 7. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 8. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 24/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 9. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 25/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 10. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (274.193,55€ + 65.806,45€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 23/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.

Τα ανωτέρω έργα κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα των υπόψη αγροτικών οδών.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με  διαλογική  συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει την παρακάτω τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022  σύμφωνα με την από 30-09-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας που έχει ως ακολούθως:

Να ενταχθούν τα ακόλουθα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):

 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 14/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 26/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (673.387,10€ + 161.612,90€ ΦΠΑ 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 18/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 21/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 20/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 24/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 25/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (274.193,55€ + 65.806,45€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 23/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου

Τα ανωτέρω έργα κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα των υπόψη αγροτικών οδών.

 

 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  03-10-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

Β.  Την αριθ. 323/2022  με ΑΔΑ :6ΞΔΔΩ1Θ-ΦΨΡ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

323/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

συνολικού π/υ 6.605.000,00€ και εγγραφή

στο τεχ. πρόγραμμα & π/υ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής

1]την από 30.9.2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με αριθ. πρωτ. 5474/23.12.2021 (ΑΔΑ:943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης – Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» – Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 531/24.02.2022 (99ΜΕ4653ΠΓ-ΚΔΑ), 757/18.03.2022 (ΨΝΘΟ4653ΠΓ-995) και 786/18.03.2022 (ΨΠ734653ΠΓ-2ΗΖ)αποφάσεις.
 2. Τις Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής προτάσεων και ακολούθως τις Αιτήσεις Στήριξης που υπέβαλε ο Δήμος,  στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 και κατά περίπτωση:
 • Την υπ’ αριθμ. 16/2022 (ΑΔΑ: 62Η9Ω1Θ-ΡΕ6) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ-ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3304/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 34/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΩΠΩ1Θ-4ΙΙ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ-ΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3305/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 18/2022 (ΑΔΑ: ΨΤ1ΝΩ1Θ-ΡΞΙ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 835.000,00€ (673.387,10€ + 161.612,90€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3306/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 20/2022 (ΑΔΑ: 644ΦΩ1Θ-Φ6Τ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3307/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 24/2022 (ΑΔΑ: 6ΟΠΘΩ1Θ-5ΟΖ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3308/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 22/2022 (ΑΔΑ: ΨΨ8ΡΩ1Θ-ΖΒΛ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3309/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΜ9Ω1Θ-2ΣΔ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3310/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 30/2022 (ΑΔΑ: 66ΒΧΩ1Θ-8ΥΕ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 430.000,00€ (346.774,19€ + 83.225,81€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3311/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 32/2022 (ΑΔΑ: ΨΛΚ5Ω1Θ-Π27) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3312/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 • Την υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΜ9Ω1Θ-2ΣΔ) Απόφαση Οικονομικής, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 340.000,00€ (274.193,55€ + 65.806,45€ ΦΠΑ 24%),  σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την  με αριθ. πρωτ. 3313/11.03.2022 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 1. Την με αριθ. πρωτ. 4128/29.09.2022 (ΑΔΑ:ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος II αυτής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στη δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

[Α]    Για την αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 4128/29.09.2022 (ΑΔΑ:ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 6.605.000,00€, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):

 1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035982272, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού Γκούρας-Μεσινού, συνολικού μήκους 752,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων της Κοινότητας  Γκούρας.
 2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035985273, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού Μοσιάς-Ματίου, συνολικού μήκους 287,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Μοσιάς και Ματίου.
 3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035986072, συνολικού προϋπολογισμού 835.000,00€ (673.387,10€ + 161.612,90€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού Κλημεντίου-Καισαρίου, συνολικού μήκους 387,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κλημεντίου και Καισαρίου.
 4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035986676, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού Καλλιάνων-Κεφαλαρίου, συνολικού μήκους 643,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Καλλιάνων και Κεφαλαρίου.
 5. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035988885, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου, συνολικού μήκους 031,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου.
 6. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035989073, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Κρυονερίου και Σουλίου, συνολικού μήκους 340,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κρυονερίου και Σουλίου.
 7. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035989271, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, συνολικού μήκους 479,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου.
 8. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035992882, συνολικού προϋπολογισμού 430.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών της Κοινότητας Βελίνας, συνολικού μήκους 488,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Βελίνας.
 9. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035995470, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Γονούσας, Παραδεισίου και Μποζικών, συνολικού μήκους 113,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Γονούσας, Παραδεισίου και Μποζικών.
 10. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035996279, συνολικού προϋπολογισμού 340.000,00€ (274.193,55€ + 65.806,45€ ΦΠΑ 24%). Η Πράξη απαρτίζεται από ένα (1) και μοναδικό Τεχνικό Υποέργο (Κατασκευαστικό) που περιλαμβάνει τις εργασίες για την βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, συνολικού μήκους 903,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας.

 

 [Β]   Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση των Πράξεων.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

2] το από 4.10.2022   υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 4.10.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την 63358/28-9-2022 (60Β346ΜΤΛ6-5ΛΗ) απόφαση ΥΠΕΣ.
 • Τη δήλωση του κ. Ζαχαρόπουλου ότι «ψηφίζω το θέμα αλλά να αξιοποιηθούν για να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες βατότητας των αγροτικών δρόμων»
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται την με αριθ. πρωτ. 4128/29.09.2022 (ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 6.605.000,00€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Β. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

02.64.7341.022

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035982272 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84

€ 1.000.000,00
02.64.7341.023

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035985273 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84

€ 1.000.000,00
02.64.7341.024

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035986072 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 278.321,84

ΕΤΟΣ 2024= 278.321,84

ΕΤΟΣ 2025= 278.321,84

  €   835.000,00
02.64.7341.025

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035986676 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84

ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84

€ 1.000.000,00
02.64.7341.026

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035988885 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18

€    500.000,00
02.64.7341.027

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035989073 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18

€    500.000,00
02.64.7341.028

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035989271 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18

€    500.000,00
02.64.7341.029

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035992882 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 143.321,48

ΕΤΟΣ 2024= 143.321,48

ΕΤΟΣ 2025= 143.321,48

€    430.000,00
02.64.7341.030

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035995470 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17

ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18

€    500.000,00
02.64.7341.031

-Νέο έργο-

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0035996279 (ΣΑΕ 082/1)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΕΤΟΣ 2022=          34,48

ΕΤΟΣ 2023= 113.321,84

ΕΤΟΣ 2024= 113.321,84

ΕΤΟΣ 2025= 113.321,84

           €    340.000,00

 

Γ. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

έσοδα έξοδα
1 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.022 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035982272» ποσό € 34,48 1 Στον Κ.Α. 02.64.7341.022  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035982272»  ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.
2 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.023 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035985273» ποσό € 34,48

 

2 Στον Κ.Α. 02.64.7341.023  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό ΟΠΣ 0035985273» ποσό € 34,48 δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

 

3 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.024 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035986072» ποσό € 34,48

 

3 Στον Κ.Α. 02.64.7341.024  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ  0035986072» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

 

4 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.025 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035986676» ποσό € 34,48 4 Στον Κ.Α. 02.64.7341.025  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0035986676» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

5 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.026 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ,   ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035988885»  ποσό € 34,48 5 Στον Κ.Α. 02.64.7341.026  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ,   ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035988885»ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.
6 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.027 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035989073»  ποσό                    € 34,48

 

6 Στον Κ.Α. 02.64.7341.027  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035989073» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.
7 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.028 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ   0035989271»  ποσό € 34,48

 

7 Στον Κ.Α. 02.64.7341.028  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ   0035989271» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

8 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.029 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035992882»  ποσό € 34,48

 

8 Στον Κ.Α. 02.64.7341.029  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με  Κωδικό ΟΠΣ  0035992882» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

9 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.030 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035995470»  ποσό € 34,48 9 Στον Κ.Α. 02.64.7341.030  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035995470» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

10 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1328.031 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1  για την εκτέλεση του έργου {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035996279»  ποσό € 34,48

 

10 Στον Κ.Α. 02.64.7341.031  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035996279» ποσό € 34,48  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.

 

  Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού  344,80€ μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

   

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 323/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

Γεώργιος Τσολάκος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 9/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
 • την αριθ. 323/2022  με ΑΔΑ :6ΞΔΔΩ1Θ-ΦΨΡ , απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

    Α. Εγκρίνει:

                1)   Την αριθ. 9/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022» και εντάσσει τα παρακάτω νέα έργα :

 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 14/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 26/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (673.387,10€ + 161.612,90€ ΦΠΑ 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00€ (806.451,61€ + 193.548,39€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 18/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 21/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 20/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 24/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (403.225,81€ + 96.774,19€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 25/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (274.193,55€ + 65.806,45€ ΦΠΑ 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 23/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου

     2)  Την  αριθ. 323/2022 με ΑΔΑ: 6ΞΔΔΩ1Θ-ΦΨΡ, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση   Προϋπολογισμού έτους 2022 μετά το αριθ.45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 175/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5. 10 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email