175/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  22ης/15-10-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης: 175/2021

 

Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 291/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 19:30  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 13481/11-10-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος

 

15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17.Μπακόλιας Παναγιώτης  18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Τσολάκος Γεωργιος

 

3. Συριάνος Κων/νος                         

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μαστοράκης Δημήτριος 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
8. Παπαβασιλείου Νικόλαος 9. Χουσελάς  Ευάγγελος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  8ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο 8ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση της αριθ. 291/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 291/2021με ΑΔΑ : 96Υ1Ω1Θ-ΗΙΓ απόφαση η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/04.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 291/2021   13ο θέμα ημερήσιας διάταξης  

Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12828/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 30-09-2021 & 01/10/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 151/2021 απόφαση ΟΕ (6Ψ61Ω1Θ-ΕΒΖ) περί αποδοχής της με Α.Π.: 19568/04.06.2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:Ψ3ΔΙ46ΜΤΛ6-Ι9Σ) του Αν. Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του Έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.786.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος επιμερίζεται σε δύο -02- Υποέργα :

 

(1o) «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 2.780.000,00€ (2.241.935,48€ + 538.064,52€ ΦΠΑ 24%) και

 

(2o) «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο “Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία”», προϋπολογισμού: 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€, ΦΠΑ 24%)

 

 • το από 30-09-2021 & 01/10/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2021, ως κάτωθι:

 

1. 02.61.7326.003

Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου

(Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055    2017ΣΕ05500010 = 600.000,00€

ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 = 106.500,00€

ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =   19.000,00€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 =   42.360,78€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 =   18.937,00€

 

Μείωση

(-612.657,01€)

από 1.399.454,79€

σε  786.797,78€

2. 02.30.7412.002

Εκπόνηση μελετών έτους 2021

 

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

 

 

Αύξηση

(+234.627,65€)

από 30.000,00€

σε  264.627,65€

3. 02.30.7323.007

Οδοποιία Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ                                 

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019

 

-νέο έργο-

72.800,00€

4. 02.30.7323.008

Οδοποιία Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ                                 

 

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019= 17.947,96€

ΥΠ. ΕΣ. COVID-19                     = 55.252,04€

 

-νέο έργο-

73.200,00€

5. 02.30.7331.002

Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ                     Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ              

 

ΥΠ. ΕΣ. COVID-19

 

-νέο έργο-

25.000,00€

6. 02.30.7331.003

Επισκευή-συντήρηση Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ)                                  

 

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021

 

-νέο έργο-

71.920,00€

7. 02.25.7312.005

Ανόρυξη Αρδευτικών Γεωτρήσεων   

 

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 = 18.387,87€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 = 27.321,49€

 

-νέο έργο-

45.709,36€

8. 02.64.7323.006

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                             

 

Πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

 

-νέο έργο-

2.780.000,00€

 

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ Κ.Α. 02.61.7326.003 με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου»  ποσού  1.399.454,79€  προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 18.937,00€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 151.496,61€  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 106.500,00€ ,  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 19.000,00€, από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 151.352,60€ από Ιδίους Πόρους  με το ποσό των 18.299,44€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 με το ποσό των 333.869,14€ μειώνουμε κατά  612.657,01€  ποσό προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 109.135,83€ από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 151.352,60€ από Ιδίους Πόρους  με το ποσό των 18.299,44€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 με το ποσό των 333.869,14€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 786.797,78€ προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 18.937,00€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 42.360,78€ από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 106.500,00€ και  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 19.000,00€ .
 
Μεταφέρει το ποσό των  612.657,01€  από τις παραπάνω πιστώσεις

Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

ΣΕ ❶ Κ.Α. 02.30.7412.002 με   τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2021»  ποσό 234.627,65€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 30.000,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 264.627,65€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021.
  ❷ Κ.Α. 02.30.7323.007 με   τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσό  72.800,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019.
  ❸ Κ.Α. 02.30.7323.008 με   τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ»  ποσό  73.200,00€  δημιουργώντας  νέα πίστωση  προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 17.947,96€  και από  ΥΠ. ΕΣ. COVID-19 με το ποσό των 55.252,04€.
  ❹ Κ.Α. 02.30.7331.002 με   τίτλο «Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό  25.000,00€  δημιουργώντας  νέα πίστωση προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19.
  ❺ Κ.Α. 02.30.7331.003 με   τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλήν Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ)»  ποσό  71.920,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021.
  ❻ Κ.Α. 02.25.7312.005 με   τίτλο «Ανόρυξη Αρδευτικών Γεωτρήσεων»  ποσό  45.709,36€  δημιουργώντας  νέα πίστωση,  προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 18.387,87€  και από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 με το ποσό των 27.321,49€.
  ❼ Κ.Α. 02.30.7135.014 με   τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & Δ.Ε. ΣΤΥΜΑΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19.
  ❽ Κ.Α. 02.70.7135.021 με   τίτλο «Προμήθεια Γραμματοθυρίδων»  ποσό  15.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
  ❾ Κ.Α. 02.70.7135.020 με  τίτλο «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19 με το ποσό των 33.900,56€  και από  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 3.299,44€.

 

Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.3123.004 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών του έργου με τίτλο [ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]» στο Πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» νέα πίστωση ποσού  2.786.200,00€.
 
Μεταφέρει το ποσό των  2.786.200,00€ από τις παραπάνω πιστώσεις

Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

ΣΕ ❶ Στον Κ.Α. 02.64.7323.006 με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων» το οποίο έργο αφορά στη βελτίωση της βατότητας των υφιστάμενων αγροτικών οδών του Δήμου μας , με εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση, χωρίς τροποποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους,  δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 2.780.000,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}.
  ❷ Στον Κ.Α. 02.00.6117.032 με τίτλο  «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών] με τίτλο {Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία}» το  οποίο αφορά  σε   παροχή  υπηρεσιών  συμβούλου, η οποία εκτελέστηκε με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το με αρίθμ. πρωτ. 10138/07-10-2020  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 20SYMV007437275 2020-10-07) ποσό 6.200,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}, ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση ποσού 6.200,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.400,00€.

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 291/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2021

Ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020),
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α. Εγκρίνει, την  αριθ. 291/2021 με ΑΔΑ: 96Υ1Ω1Θ-ΗΙΓ   απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

με θέμα:   «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων», όπως αυτή συντάχθηκε, υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 175 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1510-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

 

Print Friendly, PDF & Email