175/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/16.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 175/2019   Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

1η θητεία (01.09.19-06.11.21) δημοτικής περιόδου 2019-2023.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10808/12.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μυττάς Ιωάννης
2.     Τσολάκος Γεώργιος    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο  θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και μετά την εκλογή των μελών, δυνάμει της 283/2019 απόφασης Δημάρχου σε συνδυασμό με την 245/2019 απόφαση ΔΣ, συγκροτείται σε σώμα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων αποτελούμενη από τους ανωτέρω.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την §11 του άρθρου 76 του ν. 4555/2018 και από την §1 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019….«Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής»….

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

 

Μοναδικός υποψήφιος για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προέκυψε ο δημοτικός σύμβουλος & Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Τσολάκος.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε ξεχωριστά τα παρόντα μέλη να ψηφίσουν για την εκλογή του ως άνω υποψηφίου, στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:

 

1.- Ρωτήθηκε ο Πρόεδρος κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

2.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Γεώργιος Τσολάκος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

3.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Δημήτριος Ζάρκος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

4.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

5.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Μάρκος Λέγγας, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

6.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Γεώργιος Ρουμπέκας, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

 

Συνεπώς Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής από 01-09-2019 έως 06-11-2021, εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος & Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τσολάκος αφού έλαβε έξι (6) ψήφους, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134),
  • την 238/2019 (Ψ9Γ9Ω1Θ-ΟΡ3) απόφαση Δημάρχου,
  • την 245/2019 (ΩΤΜΡΩ1Θ-7ΨΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
  • το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εκλέγει, Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την 1η θητεία (01.09.2019-06.11.2021) της δημοτικής περιόδου 2019-2023, το δημοτικό σύμβουλο & αντιδήμαρχο  κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΟΛΑΚΟ,                      ο οποίος συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email