175/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 24ο/29-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2018 Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018 Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5312/25-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. 1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος 2. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ζάρκος Δημήτριος 5. Σπανός Κων/νος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑ 4ο Στο 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  την Α.Ο.Ε. 174/2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  τους Α.Μ. 15, 18 / 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω: 1. Τον Α.Μ. 15/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού ποσού #14.998,79# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6691.008 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 253/2018. 2. Τον Α.Μ. 15/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού ποσού #4.999,68# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7135.019 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 253/2018. 3. Τον Α.Μ. 18/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού ποσού #9.998,12# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6691.010 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 254/2018. 4. Τον Α.Μ. 18/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού ποσού #1.998,88# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7135.021 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 254/2018. Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», • τις μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, • τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. καθώς και • τη διαλογική συζήτηση των μελών της, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:  τους Α.Μ. 15, 18 / 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ 02.20.6691.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 253 / 18 14.998,79 € 02.20.7135.019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 4.999,68 € ΣΥΝΟΛΟ Α 19.998,47 € 02.20.6691.010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 254 / 18 9.998,12 € 02.20.7135.021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ 1.998,88 € ΣΥΝΟΛΟ Β 11.997,00 € ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β): 31.995,47 € ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά Λεπτών #31.995,47# € υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για τις πληρωμές των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016. Καταχωρήθηκαν με Α/Α 253, 254 / 2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας (Τ.Υ.) Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2018 Συντάχθηκε και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Σπυρίδων Σταματόπουλος ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σπανός Κων/νος Ακριβές απόσπασμα Κιάτο 29-05-2018

Print Friendly, PDF & Email