174/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

174/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 6981/16-05-22 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας που ακολουθεί,

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες, για τους παρακάτω λόγους:

Από την αρχή της φετινής θερινής περιόδου, και λόγω της κατάργησης των περιοριστικών μέτρων για την διάδοση του κορονοϊού, οι ανάγκες για εργασίες καθαριότητας εμφανίζονται αυξημένες λόγω της μεγάλης αναμενόμενης αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας της τουριστικής κίνησης αλλά και της γειτνίασης με το λεκανοπέδιο της Αττικής. Γίνεται δηλαδή επιτακτικότερη η ανάγκη περισυλλογής των απορριμμάτων και άλλων εργασιών καθαριότητας. Ο πληθυσμός του Δήμου κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο σχεδόν θα διπλασιαστεί. Ως εκ τούτου και οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού κ.λ.π. θα πολλαπλασιαστούν. Επίσης με τη λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου, θα αυξάνεται ο αριθμός των ημερήσιων επισκεπτών – εκδρομέων με ανάλογη επιβάρυνση των υπηρεσιών. Επίσης, ο Δήμος αποτελείται από 36 Κοινότητες με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τη διασπορά των εργαζομένων και των δυσκολιών που ανακύπτουν. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες, είναι η εντατικοποίηση των εργασιών και η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και σε δεύτερη βάρδια κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, διαφορετικά θα δημιουργηθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

 

Αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία καθαριότητας απασχολούνται 16 εργάτες από τους 17 εργάτες καθαριότητας που υπηρετούν συνολικά, αφού ένα άτομο βρίσκεται σε μακροχρόνια άδεια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.                              Τα οχήματα που χρησιμοποιεί η υπηρεσία για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι 8 (7 απορριμματοφόρα και 1 ανοιχτό φορτηγό για την αποκομιδή των ογκωδών), τα οποία θα πρέπει να είναι επανδρωμένα με 2 εργάτες καθαριότητας το καθένα. Για να λειτουργήσει η υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων σε δεύτερη βάρδια με τουλάχιστον 3 οχήματα, θα πρέπει να απασχοληθούν 6 εργάτες καθαριότητας επιπλέον, για να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες της θερινής περιόδου.

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υπάρχον προσωπικό στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Δήμου μας δεν επαρκεί για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών και απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη των αυξημένων έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                              ΑΡΙΘΜΟΣ

Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου                               (6)

Οι ανάγκες σε προσωπικό με δίμηνη σύμβαση είναι αυστηρά εποχιακές και δεν καλύπτονται με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό παρά το γεγονός ότι αυτό εργάζεται υπερωριακά και κατά τις Κυριακές και αργίες.

 

Κιάτο 16/05/2022

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το γεγονός ότι στον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 1398/Β/25.4.2018) και στο άρθρο 25 προβλέπονται 43 θέσεις εκ των οποίων οι 29 είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (Προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη κ.λ.π), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 570/16.5.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού (6) εργατών – συνοδών απορριμματοφόρου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, για την κάλυψη  κατεπειγουσών πρόσκαιρων  αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, για την κάλυψη των μισθολογικών αναγκών τους.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email