174/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

20ης/01.07.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 174/2021   2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την υλοποίηση της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6619/30.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Λέγγας Μάρκος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε το  έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω της ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την σχετική εισήγηση της                                Αν. Προϊσταμένης Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής κας Αμαλίας Χήτα που ακολουθεί,

 

Έχοντας υπόψη :

 • Την αριθ. πρωτ. 64398/09-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΘ6Μ46ΜΤΛΡ-ΝΛΛ) απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2021, με την οποία εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων» (ΣΑΕ076, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2021ΣE07600000),
 • Την αριθ. πρωτ. 155503/11-06-2021 (ΑΔΑ:Ω0ΘΖ465ΧΘΞ-ΕΝΕ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού €500.000,00 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07600000 της ΣΑΕ 076, για την χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων»,
 • Την αριθ. 154/2021 (ΑΔΑ:ΨΛ9ΖΩ1Θ-ΩΤ9) απόφαση Ο.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους του Δήμου Σικυωνίων και εγγράφηκε πίστωση ποσού 000,00 € για το έργο «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων» και η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 114/2021 Α.Δ.Σ.
 • Το υπ’ αριθμ. 136/17.05.1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 107/Α’/10.06.1996) περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιάτου» του Ν. Κορινθίας και όπως αυτή τροποποιήθηκε ακολούθως με τις υπ’ αριθμ.: 11072/12.07.2000 (ΦΕΚ 1070/Β’/30.08.2000), 239165/23.12.2016 (ΦΕΚ 4538/Β’/30.12.2016), 134240/13.07.2018 (ΦΕΚ 3410/Β’/10.08.2018) αποφάσεις Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, αλλάζοντας την επωνυμία σε Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων και επεκτείνοντας την περιοχή αρμοδιότητά της στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων, καθώς και την αριθ. 262092/26.11.2019 (ΦΕΚ 4455/Β’/06.12.2019) απόφαση του Συντονιστή της Α. Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. που τροποποιεί το άρθρο που αφορά την Διοίκηση.
 • Το γεγονός ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) είναι ο αρμόδιος φορέας εκτέλεσης του αναφερόμενου έργου ο οποίος θα συντάξει πλήρη φάκελο για το εν λόγω έργο, θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και θα συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και επιπλέον θα είναι ο φορέας που θα διενεργήσει τη διαδικασία για την ανάθεση του έργου, θα παρακολουθήσει την εκτέλεσή του και στη συνέχεια θα έχει την ευθύνη συντήρησής του,

κρίνεται αναγκαία η σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΔΕΥΑΣ προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσης των πληρωμών του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων», να προσδιοριστεί το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την εκτέλεση του αντικειμένου της και θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για την έγκρισή του.

Κιάτο, 30-06-2021

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • ειδικότερα τις διατάξεις της περίπτ. κγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 ( Α’104).
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω της ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

 

Β. Εγκρίνει το παρακάτω σχέδιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την υλοποίηση της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τομ. Α’/07.06.2010 )

 

Μεταξύ

 

«ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

&

«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)»

 

 

για το Έργο

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΎΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

 

ΚΙΑΤΟ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

 

Στο Κιάτο σήμερα την ……………………και ημέρα ……………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

 1. Ο Δήμος Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. ……………………………. κ. ………………………………
 2. Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ), που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 29, Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται από τ.. ……………………………. κ. ………………………………,

λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τόμος Α’/08.06.2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
 3. Το υπ’ αριθμ. 136/17.05.1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 107/Α’/10.06.1996) περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιάτου» του Ν. Κορινθίας και όπως αυτή τροποποιήθηκε ακολούθως με τις υπ’ αριθμ.: 11072/12.07.2000 (ΦΕΚ 1070/Β’/30.08.2000), 239165/23.12.2016 (ΦΕΚ 4538/Β’/30.12.2016), 134240/13.07.2018 (ΦΕΚ 3410/Β’/10.08.2018) αποφάσεις Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, αλλάζοντας την επωνυμία σε Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων και επεκτείνοντας την περιοχή αρμοδιότητά της στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων και την αριθ. 262092/26.11.2019 (ΦΕΚ 4455/Β’/06.12.2019) απόφαση του Συντονιστή της Α. Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. που τροποποιεί το άρθρο που αφορά την Διοίκηση.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την αριθ. πρωτ. 64398/09-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΘ6Μ46ΜΤΛΡ-ΝΛΛ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2021, και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07600000 της ΣΑΕ 076.
 6. Την αριθ. πρωτ. 155503/11-06-2021 (ΑΔΑ:Ω0ΘΖ465ΧΘΞ-ΕΝΕ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού €500.000,00 σε βάρος του ανωτέρω ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07600000 της ΣΑΕ 076, για την χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΎΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 7. Την υπ’ αριθμ. 154/2021 (ΑΔΑ:ΨΛ9ΖΩ1Θ-ΩΤ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων περί αποδοχής απόφασης έγκρισης δέσμευσης Προϋπολογισμού του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων», σε βάρος της ΣΑΕ 076 και την εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα & τον π/υ έτους 2021 και την αριθ. 114/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί έγκρισης της αριθ. 154/2021 Α.Ο.Ε.
 8. Την υπ’ αριθμ. 17/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το έργο «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 €, εγκριθείσα με την υπ’ αριθμ. 77/2021 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
 9. Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων όσο και του Δήμου Σικυωνίων, η αναγκαιότητα της μεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, καθώς η εκτέλεση έργων ύδρευσης δεν ανάγεται στο κύκλο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ όταν υφίσταται Δημοτική Επιχείρηση επιφορτισμένη με αυτές και είναι απαραίτητη η σύμπραξη του ΟΤΑ με την Δημοτική Επιχείρηση.
 10. Την υπ’ αριθ. ………/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων.
 11. Την υπ’ αριθμ. ………/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

 

Προοίμιο

Η αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), η οποία έχει εκπονήσει πλήρες φάκελο και έχει συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και είναι αρμόδια για την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι ο φορέας που θα διενεργήσει τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου (άρθρο 269 παρ. δ, Ν.4412/2016), θα παρακολουθεί την εκτέλεσή του και στη συνέχεια θα έχει την ευθύνη συντήρησής του.

Αντικείμενο  της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι  ο τρόπος εκτέλεσης των πληρωμών του έργου, καθώς και η υλοποίησή του από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 

Περιεχόμενο Σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει :

 • Προοίμιο
 • Αντικείμενο σύμβασης
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα συμβαλλομένων
 • Προϋπολογισμός –Πόροι –χρηματοδότηση
 • Διάρκεια
 • Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
 • Επίλυση διαφορών
 • Τροποποίηση – Λοιπές ρυθμίσεις
 • Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο αφενός τον τρόπο των πληρωμών και αφετέρου την εκτέλεση του έργου από τη ΔΕΥΑΣ.

Στα πλαίσια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ο Δήμος Σικυωνίων θα διαθέτει τις πιστώσεις του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων», και αναλαμβάνει να μεταφέρει τα ποσά για τις πληρωμές του αναδόχου κατασκευής του έργου, όπως αυτός θα προκύψει από τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ειδικότερα, κάθε φορά θα προβαίνει στην απόδοση του ποσού αυτού στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (με έκδοση ΧΕΠ), η οποία και θα διενεργεί τις πληρωμές του έργου.

Η ΔΕΥΑΣ διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) και αναλαμβάνει την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

 

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων

Οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αναλαμβάνει:

 • Να καθορίσει όρους της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης και να διενεργήσει στο σύνολό της τη διαδικασία ανάθεσης του έργου
 • Να συνάψει σύμβαση με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και να επιβλέψει την κατασκευή του
 • Να διενεργεί τις πληρωμές του έργου
 • Να έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου μετά την ολοκλήρωσης της κατασκευής του

 

Ο Δήμος Σικυωνίων αναλαμβάνει:

 • Να μεταβιβάζει τις πιστώσεις του έργου στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ειδικότερα, κάθε φορά θα προβαίνει στην απόδοση του ποσού αυτού στη ΔΕΥΑΣ (με έκδοση ΧΕΠ), η οποία και θα διενεργεί τις πληρωμές του έργου.

 

 

 

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός –Πόροι –Χρηματοδότηση

Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής ταυτίζεται με τον προϋπολογισμό του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων», που είναι 500.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 076, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2021ΣΕ07600000).

 

 

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ορίζεται σε δέκα επτά (17) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, δύναται δε να παραταθεί πριν την λήξη της, με την σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών μέχρι την ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα.

 

Άρθρο 5

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται τριμελές όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

 • δύο (2) εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, με τους αναπληρωτές τους, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.
 • έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων, με τον αναπληρωτή του.

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα  η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

 

Άρθρο 6

Επίλυση διαφορών

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με τον ανωτέρω τρόπο τότε δύναται να παραπέμπεται σε αρμόδια δικαστική αρχή.

 

 

Άρθρο 7

Τροποποίηση – Λοιπές ρυθμίσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά την απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να αφορά το αντικείμενο της σύμβασης και τον τρόπο εκτέλεσης της.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

 

Άρθρο 8

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε έκαστος συμβαλλόμενος από ένα.

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Για τον Δήμο Σικυωνίων

 

……………………….

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων

 

……………………….

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου με τίτλο :  «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων».

 

Αντικείμενο του έργου υποδομής είναι η κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2021 μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

Προϋπολογισμός :

Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 500.000,00 €.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου

 

α/α Ενέργεια Εκτιμώμενη Διάρκεια Φάσης
1 Διεξαγωγή διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Πέντε (05) μήνες
2 Έλεγχος σύμβασης κατασκευής του έργου από Ελεγκτικό Συνέδριο Δύο (02) μήνες
3 Κατασκευή Έργου Πέντε (05) μήνες
4 Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου Πέντε (05) μήνες
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 17 μήνες

 

 

 

Γ. Ορίζει μέλος στην ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κων/νο Σαρχάνη με αναπληρωτή του, τον επίσης δημοτικό σύμβουλο κ. Βασίλειο Δομετίου.

 

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 01.07.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email