174/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  22ης/15-10-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 174/2021

 

Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 290/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 19:30  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 13481/11-10-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος

 

15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17.Μπακόλιας Παναγιώτης  18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Τσολάκος Γεωργιος

 

3. Συριάνος Κων/νος                         

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μαστοράκης Δημήτριος 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
8. Παπαβασιλείου Νικόλαος 9. Χουσελάς  Ευάγγελος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  7ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :  «Έγκριση της αριθ. 290/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 290/2021

με ΑΔΑ : 9Ξ2ΡΩ1Θ-Ξ5Ψ  απόφαση η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/04.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 290/2021   12ο θέμα ημερήσιας διάταξης  

Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12828/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 30-09-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 30-09-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ Κ.Α. 02.00.6526 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» ποσού  255.637,10€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 142.020,62€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 113.616,48€.

 

 

 
Μεταφέρει το ποσό των  142.020,62€  από τις παραπάνω πιστώσεις στο Αποθεματικό

εκ του οποίου το ποσό των 107.517,00€  το μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων ως κάτωθι:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το υπόλοιπο ποσό των 34.503,62€ το οποίο βρίσκεται στο αποθεματικό,

θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με νεώτερη απόφαση.

ΣΕ ❶ Κ.Α. 02.10.6041.002 με τίτλο  «Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4722/2020» ποσό 2.314,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού  των 13.754,00€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 3.373,50€ και  από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 10.380,50€,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 16.068,00€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 3.373,50€ και  από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 12.694,50€
  ❷ Κ.Α. 02.10.6054.002 με τίτλο  «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτικές εισφορές υπέρ IKA) εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών»,  ποσό 563,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού  των 3.346,35€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 820,78€ και  από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 2.525,57€,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.909,35€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 820,78€ και  από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 3.088,57€
  ❸ Κ.Α. 02.30.6262.008 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (χωματουργικές εργασίες)» ποσό 12.400,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 37.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❹ Κ.Α. 02.30.6262.012 με   τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  (χωματουργικές εργασίες)» ποσό 12.400,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 37.200,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❺ Κ.Α. 02.30.6262.022 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  (χωματουργικές εργασίες)», ποσό 12.400,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 37.200,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❻  Κ.Α. 02.15.6632.002 με   τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτιση (ταϊστρών, ποτίστρων κ.λ.π.) για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου» ποσό 3.000,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❼   Κ.Α. 02.35.6692.001 με   τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσό 12.400,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.400,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❽   Κ.Α. 02.70.6699.001 με   τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου» ποσό 2.000,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 6.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 8.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❾ Κ.Α. 02.70.6262.032 με   τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων», ποσό 12.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❿   Κ.Α. 02.35.6262.003 με τίτλο  «Εργασίες συντήρησης χώρων Πρασίνου Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό   24.800,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ⓫  Κ.Α. 02.15.6691 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»,  ποσό  12.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ⓬  Κ.Α. 02.30.6672.001 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του συστήματος Αδαμαντοφόρας Διάτρησης» ποσό 1.240,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ Κ.Α. 02.20.7135.008 με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» ποσού  178.983,42€ προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019   μειώνουμε κατά 37.200,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 141.783,42€.
 
Μεταφέρει το ποσό των  37.200,00€ από τις παραπάνω πιστώσεις

Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

ΣΕ Κ.Α. 02.20.7135.006 με   τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 37.200,00€ προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                           Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2021

Ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α. Εγκρίνει, την  αριθ. 290/2021 με ΑΔΑ: 9Ξ2ΡΩ1Θ-Ξ5Ψ  ,  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

με θέμα:   «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων», όπως αυτή συντάχθηκε ,

υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 174 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1510-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email