174/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης /24.4.2019 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 174/2019

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 22/2019 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων 

 «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  έτους 2019» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Απριλίου 2019 ημέρα Μ. Τετάρτη  και ώρα 14:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε έ κ τ α κ τ η & κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4960/24.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Κουκουμέλης Γεώργιος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
Απόντες
1. Μπακόλιας Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Νανόπουλος Βασίλειος 10. Πανάγου Αθανάσιος  11.Ραυτόπουλος Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  Ουδείς      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 13. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 14.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : Ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο Θέμα  

Ημερήσιας Διάταξης

  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και το θέμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση της αριθ. 22/2019 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  έτους 2019», έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 22/2019 σχετική απόφαση του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία ομόφωνα προβαίνει στην 3η  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την αριθ. 22/2019 απόφαση του  Ν.Π.Δ.Δ «Η ΜΗΚΩΝΗ» με Α.Δ.Α. : 6764ΟΚΣ8-733
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

  1. Ομόφωνα:

 Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

  1. 2. Κατά Πλειοψηφία:

(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κ. Σαρχάνη,  Χ. Γεώργα, και Γ. Ρουμπέκα .

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  ως έχει την αριθ. 22/2019 απόφαση συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων,                    «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019», η οποία επισυνάπτετε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 174/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email