173/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

173/2022

  Β’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων

κατά την επανασυζήτηση έφεσης που άσκησε

κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών πως ο Δήμος Σικυωνίων άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (δικάζοντος ως β΄/θμιου δικαστηρίου) έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 114/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας. Η έφεση συζητήθηκε και εξεδόθη προδικαστική απόφαση και ο Δήμος Σικυωνίων χρειάζεται να εκπροσωπηθεί κατά την επανασυζήτηση του ως άνω ένδικου μέσου.

Με τη δήλωση του τακτικού μέλους κ. Νικολάου Ζαχαρόπουλου ότι  «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την από 18.07.2017 ασκηθείσα έφεση του Δήμου Σικυωνίων,
  • την υπ’ αριθμ. 66/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 295/7944/31.05.2022 (6ΚΨ4Ω1Θ-ΓΦ4) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

 

  1. B. Ορίζει τη δικηγόρο Σαρλά Ελένη προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά την επανασυζήτηση έφεσης του προαναφερθέντος κατά της υπ’ αριθμ. 114/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας και του «Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών».

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

 

Γ. Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 322,40€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                         τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email