173/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

20ης/01.07.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 173/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Παράταση σε ισχύουσες συμβάσεις που λήγουν 05.07.2021 και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής & μεταφοράς απορριμμάτων.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6619/30.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Λέγγας Μάρκος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω της επικείμενης λήξης ισχύος των συμβάσεων.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 29/06/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού                                                           ΠΡΟΣ

Οικονομική Επιτροπή

Δήμου Σικυωνίων

 

Κοινοποίηση:1.κ Δήμαρχο Σικυωνίων

2.κ.Αντ/ρχο Διοικητκών Υπηρεσιών

3.κ.Αντ/δρχο Οικονομικών Υπηρεσιών

4.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική Επιτροπή τις από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19, το υπ΄ αρ. 1721Β/18-5-2012 ΥΕΚ στο οποίο γίνεται καθιέρωση  της λειτουργίας  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της απασχόλησης του προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων  σε βάρδιες σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα Κυριακές και αργίες  προκειμένου να είναι δυνατό η απασχόληση του προσωπικού της πέραν του καθορισμένου ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή  επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, το υπ΄ αρ. πρωτ. 5745/9-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και το αριθμ. 48310/29-6-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , παρακαλούμε λόγω του επείγοντος (Λήγουν οι συμβάσεις την 5-7-2021) όπως εισηγηθείτε άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση την έγκριση παράτασης των 13 συμβάσεων που είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων , αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, μέχρι την συμπλήρωση (8) οκτώ μηνών, των ειδικοτήτων όπως αποτυπώνονται  κατωτέρω,

 α/α Ειδικότητα Θέσεις
1 ΥΕ  εργάτες  Καθαριότητας 10
2 ΔΕ Οδηγοί  Απορριμματοφόρων 3

 

Κιάτο 29-6-2021

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

 

Βλάσιος B. Γεωργίου

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (Α’197), όπως ισχύει,
  • την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω της επικείμενης λήξης ισχύος των συμβάσεων.

 

Β. Εγκρίνει όπως το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα την παράταση στις ισχύουσες συμβάσεις που λήγουν 05.07.2021 και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής & μεταφοράς απορριμμάτων.

 

Γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες, για την υλοποίηση της παρούσας.

 

Δ. Διαβιβάζουμε την παρούσα στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων  και παρακαλούμε για τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 01.07.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email