172/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

172/2022

  Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (1.609,52€) στον ΚΑ 02.00.6442 «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» για την διοργάνωσης εκδήλωσης βιβλιοπαρουσίασης στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουνίου στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.  

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 30/05/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Σχετ.: Η  από 27-05-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας.

Σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 1του άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),  όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 1 του άρθρο 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31.8.2019), «Ο ∆ήµαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναμόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγουμένη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκείμενου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του ∆ηµάρχου προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».

Τέτοιες πιστώσεις που χρήζουν εξειδίκευση με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχουν σε πολλούς Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου μας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140 (δαπάνες μετακίνησης), της παραγράφου 3 του άρθρου 158 (πιστώσεις που διατίθενται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) και του άρθρου 202 (επιχορηγήσεις και βοηθήματα) του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 (έξοδα κίνησης), του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 (επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων) του Ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται πλέον με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή ως όργανο αρμόδιο για την εξειδίκευση της πίστωσης, ενώ  για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 1 και 158 παρ. 3 περ. α΄ του ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114), προκύπτει ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνάς τους για την ανάπτυξη και βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των δημοτών τους, δύνανται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διαθέτουν πιστώσεις, μεταξύ άλλων, εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του.

Στον π/υ οικονομικού έτους 2022 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» υπάρχει πίστωση ποσού  2.000,00€ η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αδιάθετη.

Μετά την από 27-05-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας,  προκειμένου να υλοποιηθεί από το Δήμο μας η διοργάνωση της εκδήλωσης, απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα εξειδικεύει την ως άνω πίστωση και θα καθορίζει το ποσό  (το οποίο νοείται συνολικά δεν θα υπερβαίνει την πίστωση του προϋπολογισμού και η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο) που θα διατεθεί από το Δήμο μας για την διοργάνωση εκδήλωσης  βιβλιοπαρουσίασης στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας»  που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, ώστε στη συνέχεια ο Δήμαρχος με την Α.Α.Υ. να εγκρίνει την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και να διαθέσει την σχετική εξειδικευμένη πίστωση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την ΑΑΥ του Δημάρχου, και μνημονεύεται στο σκεπτικό αυτής.

Πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα και με τις διαμορφωμένες στην αγορά τιμές και την από 27-05-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας, είναι να καθορισθεί στο ποσό των 1.609,52€ για την διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης.-

Κιάτο   30   Μαΐου  2022

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Π/Υ, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής

Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

  1. B. Εξειδικεύει την πίστωση συνολικού ποσού 609,52€ σε βάρος του ΚΑ 02.00.6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» των εξόδων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και του αδιάθετου ποσού των 2.000,00€ για την διοργάνωση εκδήλωσης βιβλιοπαρουσίασης στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο      4 Ιουνίου 2022 στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email