172/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 19ης/9.9. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   172/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 295/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2022». 

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.13738/5-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Συριάνος Κων/νος                          11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Σαρχάνης Κων/νος 7. Σώκος Δημήτριος
8. Μπακόλιας Παναγιώτης   9. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 5. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
    .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος)  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

23ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 295/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Την αριθ. 6/2022 απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022».     

 

 1. 2. Την αριθ. 295/2022 με ΑΔΑ: 6ΧΞΡΩ1Θ-3ΓΩ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

295/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα από 02.09.2022 (2) υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 17664/17-03-2022 και  25700/18-04-2022 αποφάσεων του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους  Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνών ΜΑΡΤΙΟΥ και ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2022» ποσού 230.095,84€.
 • τα από 02.09.2022 (2) υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου.

 

Α. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των ποσό των 230.095,84€ (115.047,92 + 115.047,92)  ΚΑΠ 2022 του ΥΠΕΣ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 

Β. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

02.45.7326.002

-Νέο Έργο-

Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      €   65.000,00
02.30.7326.011

-Νέο Έργο-

Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020

€   20.000,00
02.30.7326.010

-Νέο Έργο-

Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ                       {Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. από Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ} €   71.920,00

 

02.00.6737.001

-Νέο Έργο-

Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο [Πρόγραμμα μελέτης και συντήρησης του υλικού των ανασκαφών των ετών 2013-2019 στην αγορά της Αρχαίας Σικυώνας]                                                                    € 12.400,00

{Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. από Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ}

€   12.400,00

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.0611.001 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» ποσό (115.047,92 + 115.047,92) 230.095,84€ ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 2.554.029,84€ προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.784.125,68€  και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6731.007 «Προαιρετική Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. [Η ΜΗΚΩΝΗ]  για κάλυψη αυξημένων λειτουργικών δαπανών» ποσό  17.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Συμπ/τική Απόφαση ΥΠΕΣ από Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
1.2 Στον Κ.Α. 02.00.6737.001 «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο [Πρόγραμμα μελέτης και συντήρησης του υλικού των ανασκαφών των ετών 2013-2019 στην αγορά της Αρχαίας Σικυώνας]»  ποσό  12.400,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. από Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
1.3 Στον Κ.Α. 02.30.7326.010 «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»  ποσό  71.920,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠΕΣ από ΚΑΠ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
1.4 Στον Κ.Α. 02.25.6262.002 «Εργασίες καθαρισμού γεωτρήσεων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠΕΣ από ΚΑΠ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
1.5 Στον Κ.Α.  02.20.6721.005  «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής  απορριμμάτων έτους 2022»  πίστωση ποσού  91.575,84€  προερχόμενη από Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. από Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ  ενισχύοντας την μέχρι σήμερα διαμορφωμένη πίστωση των 300.000,00€ (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας  αυτή  στο ποσό των 391.575,84€
2 Από Κ.Α. 02.45.7112.001 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες επέκτασης κοιμητηρίων» ποσού  75.000,00€ προερχόμενη από ανταποδοτικά τέλη  μειώνουμε κατά 65.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 10.000,00€ και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 2.1 Στον Κ.Α. 02.45.7326.002 «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό  65.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ανταποδοτικά τέλη.
3 Από Κ.Α. 02.15.7133.001 με τίτλο «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού (ΕΠΙΠΛΩΝ) για τις ανάγκες της  Δημοτικής Βιβλιοθήκης» ποσού  70.000,00€ προερχόμενη από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020  μειώνουμε κατά 32.800,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 37.200,00€ και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 3.1 Στον Κ.Α.  02.15.7134.001  «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της  Δημοτικής Βιβλιοθήκης»  πίστωση ποσού  12.800,00€  προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020  ενισχύοντας την πίστωση ποσού 8.000,00€ (προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020) και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 20.800,00€
3.2 Στον Κ.Α. 02.30.7326.011 με   τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ»  ποσό  20.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 .

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 295/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

Γεώργιος Τσολάκος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • την αριθ. 295/2022 με ΑΔΑ: 6ΧΞΡΩ1Θ-3ΓΩ, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος  Βασίλειος έδωσε λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)   

 

Εγκρίνει:

α)    Την αριθ. 6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (η οποία επισυνάπτεται  και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας) με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022»,

και εντάσσει τα παρακάτω νέα έργα :

 

 • Στον Κ.Α. 02.45.7326.002 με τίτλο: «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 65.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) από Ιδίους Πόρους,

 

 • Στον Κ.Α. 02.30.7326.011 με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2020,

 

 • Στον Κ.Α. 02.30.7326.010 με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 71.920,00 € (με ΦΠΑ 24%) από Συμπλ/κή Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. από ΚΑΠ Μαρτίου-Απριλίου,

 

 • Στον Κ.Α. 02.00.6737.001 με τίτλο: «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο –Πρόγραμμα μελέτης και συντήρησης του υλικού των  ανασκαφών των ετών 2013-2019 στην αγορά της Αρχαίας  Σικυώνας» προϋπολογισμού 12.400,00 € (με ΦΠΑ 24%) από Συμπλ/κή Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. από ΚΑΠ Μαρτίου-Απριλίου.

 

 β) Την  αριθ.  295/2022 με ΑΔΑ: 6ΧΞΡΩ1Θ-3ΓΩ , απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  (ως προς την

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022),  όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας,

επισυνάπτεται  και αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της .

 

  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί ,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας καθώς και στην

Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 172/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9. 9 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email