172/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

16/10.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

172/2020

  Θέμα: Αντικατάσταση ορισθέντα δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, για ασκηθείσα αίτηση της Αικατερίνης ΣΚΟΥΡΑ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5609/06.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

9ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Αντικατάσταση ορισθέντα δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, για ασκηθείσα αίτηση της Αικατερίνης ΣΚΟΥΡΑ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 4640/12.06.2020 αίτηση της δικηγόρου Παπαθεοφάνους Γεωργίας με την οποία παραιτείται από όλες τις υποθέσεις που έχει ορισθεί από το Δήμο Σικυωνίων , λόγω διορισμού της ως συμβολαιογράφου Ειρηνοδικείου Κορίνθου δυνάμει του υπ’αριθμ. 12/27.04.2020 πρακτικού ορκωμοσίας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση της ανωτέρω ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 258/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σε ασκηθείσα από 11.07.2018 αίτησης της Αικατερίνης Σκούρα, αναστολής εκτέλεσης των από 01.06.2018 πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου Σικυωνίων και  προτείνεται ο ορισμός της δικηγόρου Βρέντα Παναγιώτας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/06 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την από 11.07.2018 αίτηση αναστολής εκτέλεσης,
  • την 258/2018 (6ΜΘΡΩ1Θ-ΒΒΑ) απόφαση ΟΕ, ορισμού της δικηγόρου Παπαθεοφάνους Γεωργίας,
  • την με αρ. πρωτ. 4640/12.06.2020 αίτηση παραίτησης της ανωτέρω,
  • την 280/5740/09.07.2020 (6Τ86Ω1Θ-81Ψ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο Βρέντα Παναγιώτα σε αντικατάσταση της αρχικά ορισθείσας δικηγόρου Παπαθεοφάνους Γεωργίας, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε ασκηθείσα από 11.07.2018 αίτηση της Αικατερίνης ΣΚΟΥΡΑ το γένος Ζαφειρίου Ζακούρα,  για την αναστολή εκτέλεσης των από 01.06.2018 πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου Σικυωνίων στο σύνολό τους. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 292,64 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». Η αμοιβή Δικηγόρου έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email