172/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

17/07.08.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 172/2019    

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 7η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00’μ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8957/29.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

 

7o  θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου», ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 2ο/02.08.2019 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 2/8/2019

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 6872/11-6-2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005094422 2019-06-11

 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου»

 

 

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6872/11-6-2019 διακήρυξη του έργου του θέματος.

(4) Η υπ’ αριθμ. 143/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου.

(5) Η υπ’ αριθμ. 163/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΑΨΞΩ1Θ-43Ν)

(6) Το υπ’ αριθμ. 9018/29-07-2019 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 9207/1.8.2019 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα την 2α Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για το έργο: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου».

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης  
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]  
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 6702/03.05.2019 (01/01)

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

173807/07.05.2019 (01/01)

(ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ)

173821/07.05.2019 (01/01)

(ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 66946666/01.07.19 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 271547/29.05.2019

«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 113/25.06.2019

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

8488/23.05.2019

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ)

Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 222492/06.05.2019 Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
218783/02.05.2019
218777/02.05.2019
307724/18.06.2019
222540/06.05.2019
222567/06.05.2019
335997/01.07.2019
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3513/06.05.2019

 

Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3516/06.05.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
Μη θέση σε εκκαθάριση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3515/06.05.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3514/06.05.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 15819/33187/01.07.2019

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Τ.Ε.Ε.
15819/128210/01.07.2019

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ)

 
Υ.Δ.  περί πράξεων επιβολής προστίμου από Σ.Ε.Π.Ε. [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 01.08.2019

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]  
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/447/03.03.2017

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 02.03.2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]  
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 85/05.02.2008 ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
112/15.02.2008

 

852276/12.12.2016 Γ.Ε.ΜΗ.
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΓΙΑ Ο.Ε.

   
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 01.08.2019

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 01.08.2019

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ανεκτέλεστο Έργων [παρ. α του άρ. 23.5 της διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 01.08.2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 43,47 %.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

1. – Τιμολέων Χασιώτης 2. – Γεωργία Νιάρρου 3. – Λεωνίδας Μαστοράκος

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει,
 • την αριθ. 69/2017 (Ω9ΦΧΟΛΩ5-ΗΘ8) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί έγκρισης υλοποίησης του εν λόγω έργου.
 • την 128431/30.11.2018 (66Α4465ΧΙ8-6ΗΛ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου» προϋπολογισμού 124.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), ΣΑ Ε189 -2018ΣΕ18900011.
 • την 9/2017 (με επικαιροποίηση 27.07.2018) μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου» συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).
 • τις 51/2017 (Ψ4Ο0ΟΛΩ5-ΘΛ0) και 71/2018 (ΨΩ3ΑΟΛΩ5-Λ6Θ) αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί έγκρισης της μελέτης του έργου.
 • την 90/2018 (ΩΦΘΖΟΛΩ5-ΦΕΗ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 • την 92/2018 (66Ζ1ΟΛΩ5-ΨΩΟ) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί ψήφισης του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019 όπως εγκρίθηκε με την 473/2018 (75ΩΕΩ1Θ-0ΩΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων και νομιμοποιήθηκε με την 33313/2019 (Ψ7Φ2ΟΡ1Φ-Μ03) απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
 • την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 02.64.7326.002 ποσού €124.000,00 με τίτλο «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου» {Επιχορήγηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής} – (ΣΑΕ 189 ΠΔΕ), προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, τρέχοντος έτους.
 • την 1-Τ63Α/21760/19/21.03.2019 (6ΨΒΨ4653ΠΩ-ΗΗΔ) απόφαση του ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου»,
 • την από 05.2019 (19SYMV005040207) προγραμματική σύμβαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με τον Δήμο Σικυωνίων και το γεγονός ότι βάσει της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης ο Δήμος Σικυωνίων θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο, θα ενεργεί κατ’ εντολή του «Κυρίου του Έργου» για την επιλογή αναδόχου, την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου κλπ, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του ΔΣ του ΔΛΤ Σικυωνίων.
 • το 19REQ005073482 2019-06-06 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 18/292/07.06.2019 (ΩΩΘΜΟΛΩ5-8ΡΞ)(19REQ005075647) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 • την 40/2019 (Ω0ΜΙΟΛΩ5-ΘΕ8) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων « ως Κύριος του Έργου» περί καθορισμού όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.
 • την 143/2019 (Ω9ΡΛΩ1Θ-1Υ5) απόφαση ΟΕ «ως φορέας υλοποίησης» περί καθορισμού όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.
 • την 6872/11.06.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005094422 2019-06-11,
 • την 6874/11.06.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005094661 2019-06-11,
 • την 6875/11.06.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:ΩΩΣΘΟΛΩ5-Ε2Θ
 • τo 1ο/09.07.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω Έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 49/2019 (ΨΒΘΛΟΛΩ5-1ΘΟ) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων « ως Κύριος του Έργου» περί γνωμοδότησης για την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού.
 • την 163/2019 (6ΑΨΞΩ1Θ-43Ν) απόφαση ΟΕ προσωρινού αναδόχου και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της απόφασης,
 • την 9018/29.07.2019 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 • τον 9207/01.08.2019 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 • τo από 2ο/02.08.2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της αρμόδιας επιτροπής,
 • την 55/2019 (ΨΨΓ4ΟΛΩ5-ΤΝ2) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων « ως Κύριος του Έργου» περί γνωμοδότησης για την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

«ως φορέας υλοποίησης»

 

1.Εγκρίνει το από 2ο/02.08.2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου», σύμφωνα με την 9/2017 (με επικαιροποίηση 27.07.2018) μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου προϋπολογισμού 124.000,00 {πλέον ΦΠΑ 24%} στο μειοδότη «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 43,47 %.

 

3.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.08.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email