172/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ α πό το πρακτικό με αριθμό 24ο/29-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2018

Περίληψη:

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης υπαλλήλων του Δήμου μας, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5312/25-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. 1

Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)

1.

Αλεξόπουλος Βασίλειος

2.

Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος )

2.

Μπουζιάνη Βασιλική

3.

Μυττάς Ιωάννης

4.

Ζάρκος Δημήτριος

5.

Σπανός Κων/νος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης υπαλλήλων του Δήμου μας, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου » , o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω:

1. Το απο ΠΡΟΚ/Α17/1061/43 – 16.05.2018 Κλητήριο Θέσπισμα του Πταισματοδίκη Σικυώνος,

2. Tην υπ’ αριθμ. 163/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΔΕΨΩ1Θ-2ΑΔ), με την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων η Δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου, κα Κωνσταντίνα Γεωργούλια, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση καθώς και

3. Την από 25.05.2018 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «… πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης των υπαλλήλων του Δήμου μας, Πέτρου Βασιλικής και Νταγκαζίδη Μιχαήλ …».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

· τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

· τις διατάξεις του άρθρου 102 περί νομικής στήριξης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Ν. 4483/2017,

  • την από 25.05.2018 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου,
  • τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισης των υπαλλήλων του Δήμου Σικυωνίων της κας Πέτρου Βασιλικής και του κου Νταγκαζίδη Μιχαήλ, τη δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κας Σοφίας Παπαδοπούλου, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πταισματοδίκη Σικυώνος κατά την δικάσιμο της 22 ης/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30’ μ.μ., οπότε και πρόκειται να συζητηθούν τα όσα αναφέρονται στο ΠΡΟΚ/Α17/1061/43 Κλητήριο Θέσπισμα. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής της προαναφερθείσας δικασίμου.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό 40.000,00. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29 -05-2018

Print Friendly, PDF & Email