171/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

17/07.08.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 171/2019    

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού  προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 7η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00’μ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8957/29.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

 

6o  θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση Πρακτικού  προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου», ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 1ο/26.07.2019 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 26/07/2019

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:  8190/10-7-2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005253730 2019-07-10

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ»

 

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Σχετ:  α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8190/10-7-2019 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 156/2019 Α.Ο.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως συγκροτήθηκε στη σχετική Α.Ο.Ε., προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Εν συνεχεία, προχώρησε στον έλεγχο  των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και επικοινώνησε με τους εκδότες αυτών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν. Η Ε.Δ. έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 40,77 %.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ5 Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Χάλλας Αριστείδης 2. Μαθιόπουλος Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει,
 • την 5/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου» συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ 24%) 69.155,00€  (CPV: 45300000-0)
 • την 89/2019 (6ΞΚ8Ω1Θ-8Υ2) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ «Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ»
 • την 160/2019 (ΩΕΖΙΩ1Θ-ΝΜΓ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ, η οποία εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση.
 • την 10115,89145/7.6.2019 (697ΤΟΡ1Φ-ΞΔΝ) απόφαση του Συντονιστή της οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκησης, η οποία νομιμοποιεί την ανωτέρω απόφαση.
 • την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 02.30.7311.004 ποσού 155,00€ με τίτλο «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» προερχόμενη από ιδίους πόρους, προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
 • το 19REQ005206755 2019-07-02 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 359/7843/03.07.2019 (ΩΣ02Ω1Θ-ΥΓ4) (19REQ005209014 2019-07-03) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 366/2018 (6ΡΣ4Ω1Θ-ΘΣ4) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2019».
 • το από 8/07/2019 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 156/2019 (62ΗΟΩ1Θ-ΚΛΚ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.
 • την 8190/10.07.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005253730 2019-07-10,
 • την 8192/10.07.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005253876 2019-07-10,
 • την 8193/10.07.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:Ω3ΧΠΩ1Θ-Π4Ν
 • τo 1ο/26.07.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω Έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το 1ο/26.07.2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου» με αρ. μελέτης 5/2019 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 69.155,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 40,77 %.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.08.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email