170/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

19ης/28.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 170/2021   12ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου

-ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου-

κατά τη συζήτηση της 350/27.08.2020 αίτησης

των ΠΛΑΣΣΑΡΑ ΣΟΦΙΑΣ και λοιπών.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6375/24.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ζάρκος Δημήτριος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 350/27.08.2020 κατατεθείσα -ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου- αίτηση των                           1. Πλασσαρά Σοφίας χήρα Αλεξόπουλου Χρηστου,  2. Αλεξόπουλου Δημητρίου & 3. Αλεξόπουλου Χαράλαμπου  κατά του Δήμου Σικυωνίων για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης επί επικειμένων και αναγνώρισης δικαιούχων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (Α’197), όπως ισχύει,
  • την 350/27.08.2020 αίτηση,
  • την 291/6347/23.06.2021 (6ΔΠΞΩ1Θ-0ΣΝ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει τη δικηγόρο Χάντη Ευαγγελία για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων -ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου- την Τετάρτη 22.09.2021 (10.00’πμ), κατά τη συζήτηση της 350/27.08.2020 αίτησης (καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης επί επικειμένων και αναγνώρισης δικαιούχων) των 1. Πλασσαρά Σοφίας χήρα Αλεξόπουλου Χρηστου,  2. Αλεξόπουλου Δημητρίου & 3. Αλεξόπουλου Χαράλαμπου.

 

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 357,12€ σύμφωνα με την 291/2021 ΑΑΥ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email