170/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

16/10.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

170/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5609/06.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο.

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/26.06.2020 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 26/06/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

232/13.01.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC006152672 2020-01-13

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

 

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 232/13.01.2020 διακήρυξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

(4) Η υπ’ αριθμ. 286/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 103/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 65ΗΦΩ1Θ-8ΩΜ) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού

αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 4261/01.06.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 4627/11.06.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «VASARTIS SA», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «VASARTIS SA», για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Κόλλια Γεωργία, Τσολάκος Γεώργιος, Βυτινιώτης Γεώργιος, Θεοδοσίου Αναστασία και Καλοθής Μενέλαος. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «VASARTIS SA», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 461538/18.12.2019 (01/01) &

127753/15.05.2020

(ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ)

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 13085/18.12.2019 &

5885/14.05.2020

(ΣΙΟΥΡΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 68679522/02.06.2020 &

67927003/30.12.2019 &

68679530/02.06.2020 (Κ/ΞΙΑ)  &

67749094/02.12.2019 (Κ/ΞΙΑ)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 207035/22.04.2020 &

558779/24.10.2019

«VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

224111/29.04.2020 &

569083/30.10.2019

(ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ)

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 15014/23.09.2019 (ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. & ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Ι.)

3904/30.03.2020 (ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. & ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Ι.)

12556/26.07.2019 (ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.)

1607/31.01.2020 (ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.)

15013/23.09.2019 (ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Ι.)

3903/30.03.2020 (ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Ι.)

18638/03.12.2019 (ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.)

4383/24.04.2020 (ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.)

 

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων
 
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400276/03.06.2020 Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299571/19.05.2020
7/24.01.2020
194968/15.04.2020
490347/20.09.2019
299591/19.05.2020
462053/05.09.2019
73655/12.02.2020
558902/24.10.2019
299538/19.05.2020
13621/10.01.2020
207157/22.04.2020
461974/0.09.2019
73696/12.02.2020
461993/05.09.2019
73702/12.02.2020
558945/24.10.2019
102035/26.02.2020
558961/24.10.2019
224123/29.04.2020
588513/07.11.2019
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 04.06.2020 ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 04.06.2020 ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 7714/22.04.2020

13411/05.03.2020

Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 6846/04.06.2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΟΧΙ 13412/05.03.2020 (ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ) Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΟΧΙ 13413/05.03.2020 (ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ) Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1045278.1529551/22.04.2020

 

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 04.06.2020

 

ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 10200/52381/13.05.2020

(ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ)

Τ.Ε.Ε.
10200/91876/13.05.2020

(ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 1045278.1529551/22.04.2020

 

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (29.01.2020) VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ Υ.Δ.

 

 
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/2566/26.03.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 04/03/2022)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/2566/26.03.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 04/03/2022)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. (10.06.2020), Πίνακας μέσου κύκλου εργασιών (10.06.2020) και Ισολογισμοί των ετών 2016-2017-2018 ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 04.06.2020 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων & Βεβαιώσεις  Ανεκτέλεστου Υπολοίπου  
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/2566/26.03.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 04/03/2022)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κατάλογος εκτελεσθέντων έργων [παρ. γ άρθρο 22.Δ Διακήρυξης] ΝΑΙ 04.06.2020 ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης [παρ. γ άρθρο 22.Δ Διακήρυξης] ΝΑΙ 1556/18.02.2020 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
4545/28.01.2020, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/25264/2203/350/15.02.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
18075/351/Φ.ΕΡΓΟΥ/08.02.2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 12297/Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε./31.10.2008 ΦΕΚ
Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1531601/19.04.2019

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1531761/19.04.2019 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 223/29.01.2020 Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1045278.1529551/22.04.2020

 

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 232/13.01.2020 Διακήρυξης του έργου, καθώς:

 • Το υπ’ αρ. 13412/05.03.2020 πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] εκδόθηκε την 05.03.2020, ενώ η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 10.06.2020. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2210/19.04.2019 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) «Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς δεν έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.
 • Το υπ’ αρ. 13413/05.03.2020 πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ. [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] εκδόθηκε την 05.03.2020, ενώ η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 10.06.2020. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2210/19.04.2019 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) «Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς δεν έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.
 • Δεν προσκομίστηκε Υπεύθυνη Δήλωση για την περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] περί μη επιβολής της ποινής αποκλεισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

 • την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «VASARTIS S.A.»,
 • την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και
 • την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Θεοδοσίου Αναστασία

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Κόλλια Γεωργία 2. Τσολάκος Γεώργιος
ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

3. Βυτινιώτης Γεώργιος

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Πελοποννήσου

4. Καλοθής Μενέλαος

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την με αριθμ. πρωτ.: oικ. 1703/465/Α3/18.03.2019 (ΩΥΡΚ465ΧΙ8-ΘΦΔ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και δη της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. περί Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» με κωδικό ΟΠΣ 5001387, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 • Την υπ’ αριθμ 91/2019 (Ω797Ω1Θ-ΖΩΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ανωτέρω απόφασης ένταξης.
 • την υπ’ αριθμ. 191/2019 (6ΘΡΕΩ1Θ-91Λ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2019
 • την υπ’ αριθμ. 270/2017 (6ΓΧΞΩ1Θ-ΖΦΛ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω απόφασης και νομιμοποιηθείσα με την αριθμ. πρωτ. 260231/09.12.2019 (Ω4Κ7ΟΡ1Φ-1Ω2) απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό των (1.935.483,87 + 464.516,13 ΦΠΑ 24%) 400.000,00€ (CPV:45212300-9) με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου,
 • Το από Δ.Υ./17-12-2019 αίτημα αναγκαιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ006043012 2019-12-17,
 • Την από 7240/B3/1807/03.12.2019 σύμφωνη γνώμη του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την Προέκριση σχεδίου διακήρυξης & τευχών δημοπράτησης του Υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΣ)» Α/Α 1 της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS
 • Την 511/15447/18.12.2019 (6EΔΓΩ1Θ-ΒΔ8)(19REQ006062233 2019-12-18) ΑΑΥ.
Πολυετής υποχρέωση Έτος 2019 ΚΑ 64.7341.016 2.103.337,44
  Έτος 2020 ΚΑ 64.7341.016 296.662,56
 • την 286/2019 (ΩΠ92Ω1Θ-9ΡΝ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 232/13.01.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006152672 2020-01-13,
 • την 233/13.01.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006152684 2020-01-13,
 • την 234/13.01.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΩΡ4ΑΩ1Θ-ΨΛΟ,
 • τo 1ο/06.02.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,

την 103/2020 (65ΗΦΩ1Θ-8ΩΜ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, και κηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «VASARTIS S.A.» με μέση έκπτωση 50,31%.

 • το 2ο/26.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το 2ο/26.06.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΣ)» με αρ. μελέτης 1/2018 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 2.400.000,00€ (CPV: 45212300-9).

 

Β. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «VASARTIS S.A.» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, με κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του.

 

Γ. Κηρύσσει ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, τον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την επωνυμία                      «GEOGENESIS A.E με μέση έκπτωση 45,35%.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 2η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (νέος προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

 

Ε. Ορίζειπως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του ΝΕΟΥ προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

ΣΤ. Μετά την παρούσα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύμφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email