170/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης /23.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 170/2019

Περίληψη : Επί της αριθ. 4/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα : «Παραχώρηση μιας αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την εθελοντική παράδοση μαθημάτων Θεατρικής Αγωγής και Αγωγής Λόγου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Μ. Τρίτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4726/18.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15 Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Ραυτόπουλος Γεώργιος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντες
1 Τσιάνος Ιωάννης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7.  Φιακάς Παναγιώτης 8.Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Νανόπουλος Βασίλειος 10. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
       
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 2.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) .    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδείς

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  5ο  Ημερήσιας Διάταξης

Στο 5ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 4/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα : «Παραχώρηση μιας αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για την εθελοντική παράδοση μαθημάτων Θεατρικής Αγωγής και Αγωγής Λόγου»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ. 4/2019 σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   2  /  2-4-2019

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   4 /  2019

 

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως  αίθουσας του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για  εθελοντική  παράδοση μαθημάτων θεατρική αγωγής και αγωγής λόγου. »

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2αν  Απριλίου έτους  2019,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 12/29-03-2019 έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική          Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Πρόεδρος)      1.- Δήμητρα           Βυτινιώτη                 Μέλος

2.- Παναγιώτης     Κατσούλας        Μέλος                            2.- Γεώργιος          Κουκουμέλης           Μέλος

3.- Κων/νος           Κελλάρης              «                                3.- Ιωάννης            Σωτηρόπουλος       Μέλος

4.- Βασίλειος         Μπόκιας                «                                4.- Φωκίων            Στέκας                     Μέλος

5.- Παλαιολόγος    Δούρος                  «

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

       

Θέμα     3ο  ( Ημερήσιας  διάταξης)

 

Η   Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλική εισηγούμενη  το  3ο θέμα της   ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί παραχωρήσεως  αίθουσας του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για  εθελοντική  παράδοση μαθημάτων θεατρική αγωγής και αγωγής λόγου.» εξέθεσε  ότι:

Η Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το υπ’ αριθ. 57/21-01-2019 έγγραφό της, μας απέστειλε την υπ’ αριθ.5/2019  απόφασή της, σχετικά με την παραχωρήσεως  αίθουσας του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για  εθελοντική  παράδοση μαθημάτων θεατρική αγωγής και αγωγής λόγου, όπου αποφάσισε θετικά για την εν λόγω παραχώρηση και  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  και πρέπει με  απόφασή μας  να αποφασίσουμε σχετικά.

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Εγκρίνει την παραχώρηση της αίθουσας του 7 ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του  7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για εθελοντική παράδοση μαθημάτων θεατρικής αγωγής και αγωγής λόγου, για το έτος 2019 και η χρήση τις ημέρες Σάββατο  και Κυριακή  και ώρες 15:00-17:00 με δυνατότητα αλλαγής του δίωρου ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών.

 

 1. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου οφείλει να:

 

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω Σύλλογος κατά τη διάρκεια της παράδοσης των μαθημάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  4  / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  02-04-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 4/2019 σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

1.Εγκρίνει, ως έχει την αριθ. 4/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και συγκεκριμένα την παραχώρηση μια αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για την εθελοντική παράδοση μαθημάτων  θεατρικής Αγωγής και Αγωγής Λόγου,  για το έτος 2019 και τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή  από ώρα  15:00 -17:00 με δυνατότητα αλλαγής του δίωρου ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

 

 1. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον οποίο παραχωρείται ο εν λόγω σχολικός χώρος φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τα παρακάτω και οφείλει :
 • Να φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδίδεται  καθαρός,
 • Στην αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα προκληθούν κατά την χρήση του σχολικού χώρου,
 • Στο άνοιγμα καθώς και στο κλείσιμο του Σχολείου.
 • Για τυχόν διάρρηξη ή κλοπή, ή απώλεια ή καταστροφής υλικού, φέρει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη ο παραπάνω

Σύλλογος για το χρονικό διάστημα παραχώρησης και κατά τη διάρκεια της παράδοσης των μαθημάτων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 170/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email