17/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

6η/22.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   3ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

17/2023

  Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α282/2022

απόφασης του 2ου τμήματος Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη  22α Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2741/17.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 10/2/2023 γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου κ. Τασούλη Γαβριήλ  «…. Περί της μη άσκησης ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της υπ’ αριθμ. Α282/2022 απόφασης του 2ου τμήματος  του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την Α282/2022 απόφασης του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – 2οΜονομελές
  • την 449/2022 (6ΔΞΧΩ1Θ-ΛΕΧ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ
  • την από 10.2.2023 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Τη ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α282/2022 απόφασης του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – 2οΜονομελές,  αναφορικά με την με αρ. καταχώρησης 128/7.12.2015 αίτηση ανακοπής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ κατά του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με γνωμοδότηση δικηγόρου.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα της ως άνω δικαστικής απόφασης .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.02.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email