17/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  03 –  04  –  2023

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    17  /  2023

 

 

ΘΕΜΑ: 6oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Έγκριση ή μη Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σικυωνίων.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  3ην  Απριλίου  έτους  2023    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 11:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  6024/30-03-2023  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                      

1.- Ιωάννης       Μυττάς              (Πρόεδρος)             1.- Σταμάτιος  Γκούμας          Μέλος

2.- Κων/νος       Σαρχάνης      (Αντιπρόεδρος)          2.-  Αντώνιος  Κατσιμπούλας Μέλος

3.- Δημήτριος    Σώκος                  Μέλος

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη-Τσαντίλα  Μέλος

5.- Νικόλαος    Σκαρμούτσος     Μέλος

.

 

 

 

                                      ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

Ουδείς                                                    1.- Αναστάσιος  Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

                                                                               Σικυώνος-Κιάτου.

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   6ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς   Ιωάννης εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα    (Έγκριση ή μη Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου  ανέφερε   ότι:

Με το  5765/28-3-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων, διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το σύνολο των παραδοτέων του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Σικυωνίων, όπως εκπονήθηκε από την εταιρεία «Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.» βάσει του 15041/26-9-2022 συμφωνητικού.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού εξέτασε:

Α) την πληρότητα του φακέλου του Σ.Α.Π. ως προς τα παραδοτέα Π1 και Π2 και

Β) το περιεχόμενο του Σ.Α.Π.

και επειδή δεν διαπίστωσε ελλείψεις, ούτε διατυπώθηκαν αντιρρήσεις ή διαφοροποιημένες προτάσεις επ’

αυτού,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          O  μ  ό   φ  ω   ν   α

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έγκρισης διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων για περαιτέρω ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    17 / 2023    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   03-04-2023

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email