17/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΔΑ:ΡΠΘΒΟΚ3Ξ-49Ι

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                     

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  5/13-5-2022 τακτικής μεικτής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 17/2022 

 Θέμα:  Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων:

 • 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου,
 • 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου,
 • 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου,
 • 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 1ου Νηπιαγωγείου Κιάτου,
 • Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου,
 • Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 • 7ο Νηπιαγωγείου Κιάτου &
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13 Μαΐου  2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 συνήλθε  σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.πρωτ:86/09-5-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76). Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος  το 1ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης με τίτλο :  Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων:

 • 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου,
 • 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου,
 • 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου,
 • 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 1ου Νηπιαγωγείου Κιάτου,
 • Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου,
 • Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 • 7ο Νηπιαγωγείου Κιάτου&
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου έθεσε  υπόψη των μελών τα  εξής:
 1. Το αριθμ. πρωτ: Φ.6/89/06-5-2022 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη αναγκών.
 2. Το αριθμ. πρωτ: 88/4-5-2022 έγγραφο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου με το οποίο αιτείται έκτατη οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα που αφορούν τη σχολική μονάδα.
 3. Το αριθμ. πρωτ: Φ.6/59/06-5-202 έγγραφο της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 4. Το αριθμ. πρωτ: 64/9-5-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 1ου Νηπιαγωγείου Κιάτου, με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών.
 5. Το αριθμ. πρωτ: 46/06-5-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του  Δημοτικού Σχολείου  Κρυονερίου και Νηπιαγωγείο Κρυονερίου με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη αναγκών.
 6. Το αριθμ. πρωτ: Φ.20.3/27/06-5-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του  Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου
 7. Το αριθμ. πρωτ: 141/9-5-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 8. Το αριθμ. πρωτ:138/10-5-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου  Ψαρίου

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού  έλαβε  υπόψη τα  παραπάνω εκτεθέντα

 

Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Εγκρίνει την κατανομή των παρακάτω ποσών:
 • Των δύο χιλιάδων ευρώ(2.000,00)€ προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας του 1ου Δημοτικού Σχολείου & 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 • Των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00,)€ προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

 

 • Των τριών χιλιάδων ευρώ(3.000,00)€ προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις  και λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Των δύο χιλιάδων ευρώ(2.000,00)€ προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 1ου Νηπιαγωγείου Κιάτου .
 • Των τριών χιλιάδων ευρώ(3.000,00)€ προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείο Κρυονερίου.
 • Των δύο χιλιάδων ευρώ(2.000,00)€ προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας του  Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.
 • Των χιλίων ευρώ ευρώ (1.000,00,)€ προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας7ου Νηπιαγωγείου  Κιάτου.
 • Των χιλίων ευρώ (1.000,00,)€ προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας Νηπιαγωγείου  Ψαρίου.
 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  17/2022 και υπογράφεται  ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16-5-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email