17/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  27  –  07  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    17  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 2oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί παραχωρήσεως κοινοχρήστου χώρου της Κοινότητας Σικυώνος (Κιάτου) στην κ. Παπαργυρίου Αικατερίνη για το πανηγύρι την 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 και την 14ην και 15ην Αυγούστου 2022.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  27ην  Ιουλίου του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Tετάρτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  11313/22-7-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος    Γκούμας               (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-   Αντώνιος     Κατσιμπούλας     (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                          (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.- Κ. Σελέκος   Πρόεδρος  Κοινότητας Καλιάνων

2.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

Σικυώνος-Κιάτου.

3.- Π.  Δρόλιας   Πρόεδρος Κοινότητας Κυλλήνης.

                                                                                   

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,   εισηγούμενος το 2ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης,   Περί παραχωρήσεως κοινοχρήστου χώρου της Κοινότητας Σικυώνος (Κιάτου) στην κ. Παπαργυρίου Αικατερίνη για το πανηγύρι την 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 και την 14ην και 15ην Αυγούστου 2022   ανέφερε τα εξής:

 

H κ. Παπαργυρίου  Αικατερίνη, μας υπέβαλε την από 18-07-2022 σχετική αίτησή της  και μας ζητεί όπως της παραχωρήσουμε  άδεια για  θρησκευτική  εορτή  στο χώρο της  με ζωντανή μουσική   έμπροσθεν του  καταστήματός της,  που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου  αριθ.  2  στην Κοινότητα Σικυώνος –Κιάτου, για την 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 εορτασμού της Μετομορφώσεως του Σωτήρος και την 14ην και 15ην  Αυγούστου 2022 εορτασμού της  Κοιμήσεως  της Θεοτόκου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-    Την  από 18-07-2022  αίτηση της κυρίας  Παπαργυρίου Αικατερίνης.

4.-    Την   υπ’ αριθ. 11134/20-7-2022 άδεια χρήσεως πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου του Δήμου

Σικυωνίων

 4.-    Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την   άδεια για θρησκευτική εορτή στον πρόσθετο χώρο  της  συνολικού εμβαδού 45,00 τ.μ. που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο,  στην κυρία  Παπαργυρίου  Αικατερίνη  του Γεωργίου έμπροσθεν του καταστήματός της  στην Οδό Λυκούργου αριθ. 2 στην Κοινότητα  Σικυώνος-Κιάτου, στις 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 εορτασμού της Μετομορφώσεως του Σωτήρος και  την 14ην και 15ην  Αυγούστου 2022 εορτασμού της  Κοιμήσεως  της Θεοτόκου, με τις εξής προϋπoθέσεις:

 

α) Αποκατάσταση ζημιών  αν  θα  προκύψουν  κατά τη χρήση της εν λόγω πλατείας.

β) Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα της  κ. Αικατερίνης

Παπαργυρίου.

γ) Σεβασμός του χώρου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

δ) Την ασφάλεια των πολιτών  που συμμετέχουν στις εν λόγω  εκδηλώσεις.

ε)  O αιτών θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων έναντι

του κορωνοϊού COVID-19.

και

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    17  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο    27-07-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email