17/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης /15.2.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 17/2022
Περίληψη: Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς & εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξία έτους 2022.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).
Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε .
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης 12. Τσιόγκας Νικόλαος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος
19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24. Χουσελάς Ευάγγελος

25. Νανοπουλος Βασιλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γαλάνης Βασίλειος
2. Συριάνος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ. (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την συζήτηση του Β΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος και προσήλθε στην έναρξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης .
2. Παπαβασιλείου Νικ. αποχώρησε, μετά την συζήτηση του Γ΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

9ο Θέμα ( Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 9ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς & εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξία έτους 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αναγκαιότητα ορισμού μελών των κάτωθι επιτροπών:

1. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών για την µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγµάτων του ∆ήµου, για το έτος 2022 (άρθρα 1 και 9 του Π.∆. 270/1981).
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 270/1981 οι δηµοπρασίες για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων διεξάγονται από επιτροπή αποτελούµενη από το ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής και δύο δηµοτικούς συµβούλους. Ο ορισµός των δηµοτικών συµβούλων (µαζί µε τους αναπληρωτές τους) γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στο άρθρο 9 καθορίζεται ότι οι διατάξεις του Π.∆. ισχύουν για την εκποίηση, αγορά, εκµίσθωση και µίσθωση κινητών και ακινήτων πραγµάτων. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

2. Επιτροπή Εκτίµησης και καταλληλότητας ακινήτων προς µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά, και εκποίηση, για το έτος 2022 (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192 και 194 του ν. 3463/2006) Σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και τα άρθρα 186, 191, 192 και 194 του Ν.3463/2006 η εκτίµηση ακινήτων προς µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά και εκποίηση διενεργείται από επιτροπή συγκροτούµενη από δύο δηµοτικούς συµβούλους και ένα µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίζονται οι δηµοτικοί σύµβουλοι και µε απόφαση ∆ηµάρχου ο µηχανικός. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

3. Επιτροπή Εκτίµησης κινητών πραγµάτων προς µίσθωση, εκµίσθωση αγορά και εκποίηση, για το έτος 2022 (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρο 199 του ν. 3463/2006).
Σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και το άρθρο 199 του Ν.3463/2006 η εκτίµηση κινητών πραγµάτων του ∆ήµου προς µίσθωση, εκµίσθωση και εκποίηση διενεργείται από επιτροπή συγκροτούµενη από δύο δηµοτικούς συµβούλους και ένα µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίζονται οι δηµοτικοί σύµβουλοι και µε απόφαση ∆ηµάρχου ο µηχανικός. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

4. Επιτροπή Καταστροφής αντικειµένων που δεν έχουν καµία αξία, για το έτος 2022 (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006). Σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Ν.3463/2006 αντικείµενα που δεν έχουν κάποια αξία καταστρέφονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις δηµοτικούς συµβούλους που ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη µειοψηφία. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα νομοθεσία
• την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
• την πρόταση του Προέδρου, – και
• την διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει, τα μέλη για τη συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών για το έτος 2022.

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ για την µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του ∆ήµου, (άρθρα 1 και 9 του Π.∆. 270/1981).
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Δήμαρχος κ. Σπ. Σταματόπουλος (πρόεδρος) —
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Ρουμπέκας Γεώργιος 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ προς µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά & εκποίηση, (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192 και 194 του ν. 3463/2006).
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Τσολάκος Γεώργιος 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
2.Μπακόλιας Παναγιώτης 2. Μαστοράκης Δημήτριος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των τακτικών μελών με αναπληρωτή τον πρώτο των αναπληρωματικών. Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται ο Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ προς µίσθωση, εκµίσθωση αγορά και εκποίηση, (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρο 199 του ν. 3463/2006)
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Συριάνος Κων/νος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2.Αλεξόπουλος Βασίλειος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των τακτικών μελών με αναπληρωτή τον πρώτο των αναπληρωματικών. Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ άνευ αξίας, (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006)
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Ζάρκος Δημήτριος 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
2. Δομετίου Βασίλειος 2. Θελερίτης Γεώργιος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος 3. Νανόπουλος Βασίλειος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των τακτικών μελών με αναπληρωτή τον πρώτο των αναπληρωματικών.

 

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου .

Συντάχθηκε και υπογράφεται
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 17/2022
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 15.02.2022
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email